Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 05. 01

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.01.
a temetőről és a temetkezési tevékenységről
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján kötelező önkormányzati feladat a köztemető kialakítása és fenntartása.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 3. § b) pontja alapján köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete köztemető fenntartási kötelezettségét a Szent József Oltalma Plébánia Tapsony - mint Római Katolikus Egyházközséggel a Tapsony, Petőfi utca 47. szám alatti 393 hrsz-on nyilvántartott temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján teljesíti.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezet alapján megoldott az elhunyt eltemetése.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetben foglaltaknak jelentős közvetlen költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetben foglaltaknak jelentős közvetlen környezeti, egészségügyi hatása nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: számottevő adminisztratív teher nem jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet megalkotása a képviselő-testület kötelezettsége, tekintetbe véve a rendelet tervezetben foglalt ellátás biztosítását.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet megalkotása a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet tárgyi, területi és személyi hatályát rögzíti.
A 2. §-hoz
A temetőfenntartással kapcsolatos kötelező tárgyi és szolgáltatási feltételeket sorolja fel.
A 3. §-hoz
A temetési helyek megjelölését és tagozását szabályozza.
A 4. §-hoz
A temetési helyek típusait szabályozza.
Az 5. §-hoz
A temetési helyek használati idejét rögzíti.
A 6. §-hoz
A temetési helyek használati és megváltási díját szabályozza.
A 7. §-hoz
A temetési helyek kijelölésének és létesítési feltételeit rögzíti.
A 8. §-hoz
A temetési hely vagy sírbolt felnyitásának szabályait rögzíti.
A 9–11. §-hoz
A temetőhasználati szabályokat rögzíti.
A 12. §-hoz
A temetőnyilvántartás szabályai kerültek rögzítésre.
A 13. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.