Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Tapsony Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:
a bevételeket: 158.835.054 Ft,
melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 68.416.861,-Ft,
- Egyéb működési célú .tám.bevételei 15.088.761,Ft,
- Felhalmozási célú támogatások 14.999.998,Ft,
- Közhatalmi bevételek 32.898.491,Ft,
- Működési bevételek 15.554.487,Ft,
- Felhalmozási bevétel 0,Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 169.664,Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele 9.598.117,Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 2.108.675,Ft,
- Irányító szervi támogatás (Óvoda) 22.346.260,Ft.
a kiadásokat: 119.915.192,-Ft.
melyből: - Személyi jellegű kiadások 54.617.862,-Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok 6.869.763,Ft,
- Dologi kiadások 35.542.238,Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.079.519,Ft,
- Egyéb működési célú kiadások 9.859.835,Ft,
- Beruházások 9.244.564,Ft,
- Felújítások 1.099.058,Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 1.602.353,Ft,
- Irányító szervi támogatás (Óvoda) 22.346.260,Ft.
A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázata), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből, ingatlan értékesítésből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.
2022-ben is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramokban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk.
Az önkormányzat 2021. évben több pályázatot is nyert, melynek befejezése áthúzódott 2022. évre
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – támogatás összege. 3.335.010,- Ft,
Orvosi eszközök beszerzése – támogatás összege 872.118,- Ft
Kommunális eszközbeszerzés – támogatás összege 14.805.390,- Ft
Falunap – támogatás összege 1.000.000,- Ft
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – támogatás összege 2.767.954,- Ft
Az önkormányzat 2022. évben is nyert pályázatokat, melyek felhasználásának egy része 2022. évben megvalósult, illetve áthúzódik 2023. évre
Áthúzódó támogatások:
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – támogatás összege 14.999.998,- Ft
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00031 - támogatás összege 90 892 744.- Ft
A beruházási és felújítási kiadásaink a Magyar Falu Programból nyert pénzeszközök felhasználásából valósultak meg, valamint TOP UNIÓS támogatásból.
A személyi jellegű kiadásokra 54.617.862 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, valamint az egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási díjjal: SNI gyerekekkel való foglalkozás) foglalkoztatottak béreit.
A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést mutatnak.
Az alábbi pénzeszközátadások történtek 4.616.088 Ft összegben:
Mesztegnyő Közös Hivatal fenntartására 1.101.391 Ft
Mesztegnyő Környéki Önk.Társulása 692.026 Ft
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 1.302.496 Ft
Magyar Államkincstár (Bursa Hungarica ösztöndíj) 100.000 Ft
DRV Zrt. Siófok 1.083.600 Ft
Civil szervezetek 336.575 Ft
Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 1.079.519 Ft-ot tesznek ki az alábbi bontásban:
Települési támogatások 120.000 Ft
Egyéb önkorm. támogatások szociális 959.519 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásainak és törvényi előírásain alapuló befizetéseinek (szolidaritási hozzájárulási adó) együttes összege 3.526.720,- Ft.
Az önkormányzat 5.652.000,- Ft névértékű részvénnyel rendelkezik.
HUNGAROPHARMA részvény 440.000,- Ft
Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Társulás Pécs 17.000,- Ft
ELMIB részvény 5.095.000,- Ft
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 100.000,- Ft
A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”
A Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat elkészült, és az az előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.
- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését részletezi kiadási összegek és bevételi összegek formájában.
A 3–12. §-hoz
A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.
A 13. §-hoz
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 14. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.