Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az elhagyott hulladék felszámolásáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
az elhagyott hulladék felszámolásáról
Általános indokolás
A Kormány 2020-ban meghirdette a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet, amelynek egyik fő eleme az illegális hulladéklerakás felszámolása.
Az akcióterv végrehajtása érdekében 2023. július 1-i hatállyal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) is módosításra kerül, amelynek 35. § (1) bekezdés h) pontja jogalkotási kötelezettséget írt elő a települési önkormányzatok részére e feladat megvalósításához szükséges helyi intézkedések körének megállapítása tekintetében. A Ht. új közigazgatási szankciórendszert állít fel az illegális szemétlerakás felszámolása és megelőzése érdekében. Ha a tettenérés nem valósul meg, és a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa nem állapítható meg, úgy az ingatlan tulajdonosa kötelezhető a hulladék elszállíttatására és kezelésére. E feladatkörében az önkormányzat a Kormányhivatal szervezetén belül létrehozott hulladékgazdálkodási hatósággal köteles együttműködni.
A környezet megóvása, az egészség megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése. A rendelettervezet az illegális szemétlerakás, a hulladék elhagyó magatartás visszaszorítása érdekében teendő önkormányzati intézkedéseket tartalmazza.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelkezés megalkotását szükségessé teszi a hulladékról szóló 2021.évi CLXXXV. törvénynek való megfelelés.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az elhagyott hulladék felderítésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
Az elhagyott hulladék felszámolására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
A 4. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.