Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tapsony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.16.
Tapsony Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Tapsony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése 245.587.755 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 123.620.413 Ft
ebből: finanszírozási bevételek: 121.967.342 Ft
Összesen: 245.587.755 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 243.427.469 Ft
ebből: finanszírozási kiadások: 2.160.286 Ft
Összesen: 245.587.755 Ft
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján került összeállításra.
A költségvetési fő összege az előző évhez képes jelentős mértékben emelkedett, melynek oka egyrészt a működési kiadások növekedése, ezen belül a bérfejlesztések, valamint a közüzemi kiadások ugrásszerű emelkedése és a magas infláció hatásai okozzák.
Bevételek:
A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk az alábbi jogcímek szerint részesül támogatásban:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18.387.373 Ft
,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, közutak fenntartásának támogatását, polgármester illetményének bértámogatását, valamint az egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
34.508.324 Ft,
tartalmazza az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők bértámogatását, az óvodaműködtetésének támogatását.
A Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 7.829.260 Ft,
tartalmazza, a falugondnoki szolgáltatás támogatását, a szociális étkeztetést kistelepülések szociális feladatainak támogatását.
A Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás 222.585 Ft,
tartalmazza a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési feladatok támogatását, valamint a
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímre támogatást önkormányzatunk 2024. évre nem kap. Támogatásban a 35.000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok részesülnek.
Az intézményi működési bevételek között terveztük a következő bevételeket: haszonbérleti, használati díj, szociális étkezők térítési díja.
A közfoglalkoztatás keretén belül a hosszú közfoglalkoztatási programban részt veszünk. A támogatás utó finanszírozásu. A program ideje alatt havonta, elszámolás alapján igényeljük meg a támogatást.
Saját bevételeink jelentős részét képezik a helyi adó bevételek. Helyi iparűzési adó bevételre 40.000.000 Ft-ot, kommunális adóra 2.500.000 Ft-ot, építményadóra 3.800.000 Ft-ot irányoztunk elő. A gépjárműadó bevételek teljes egészében elvonásra kerültek az önkormányzatoktól.
A maradvány összege az előző évi költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a kiadások különbözete, becsült összege 121.967.342 Ft, amely tartalmazza a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00031 A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése című projekt 2023. évben átutalt 88.374.254 Ft maradvány összegét. A maradvány összeg a zárszámadás elkészítésekor válik pontossá.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 56.901.938 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, képviselő-testületi tagok, a közalkalmazottak, az óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 8.854.172 Ft-ot terveztünk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 47.468.500 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a telefon, internet, közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Ellátottak pénzbeli juttatásokra 2.000.000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott települési támogatás, és egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás mértéke 8.416.280 Ft.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 3.031.899 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a kistérségnek, nonprofit szervezetnek átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat az alábbi bontásban:
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 232.410 Ft,
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 1.215.069 Ft,
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 1.000.000 Ft,
Civil szervezetek (eb rend.szolg.,mentő, civil szerv.) 545.000 Ft,
Költségvetési szervek (katasztrófavédelem) 39.420 Ft.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése 88.374.254 Ft beruházási előirányzatot tartalmaz, melynek finanszírozása a 2023. évben elnyert pályázat támogatásából történik.
A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.
A gazdálkodás során törekedni kell a takarékosságra és az erőforrások hatékony felhasználására.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános rendelkezéseket tartalmaznak.
A 3. §-hoz
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza, részletezve.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteire vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 6. §-hoz
Az előirányzat felhasználási ütemtervre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 7–9. §-hoz
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmaz.
A 10. §-hoz és a 11. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.