Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.16.
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a mindenkori képviselő-testület, és szervei működésének részletes szabályait tartalmazza.
E rendelet megalkotásakor figyelemmel kellett lenni a kötelező tartalmi elemekre, illetőleg célszerű volt az egyes nem kötelező elemek részletes szabályozása is, a képviselő-testület működésének hatékonyabbá és gördülékenyebbé tétele érdekében.
Ilyen tartalmi elem az is, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy az alpolgármester milyen megbízatásban látja el a feladatait. Tekintettel arra, hogy ez eddig nem került szabályozásra, most ezt a hiányosságot pótolni kell.
A szabályzat 67. §-a tartalmazza, hogy az önkormányzat mely társulásoknak a tagja. Ezt a §-t is szükséges módosítani, mivel az önkormányzat 2022. december 31. napjával kilépett a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból, (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) és 2024. évben tagja lett a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulásnak (8700. Marcali, Rákóczi u. 11.).
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét kell képeznie az átruházott hatáskörök jegyzékének is, melyet szintén szükséges módosítani az időközben történt változások miatt.
A fentiekre tekintettel, elkészítésre került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezete.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet módosítással aktualizálásra kerülnek az átruházott hatáskörben lévő feladatok, a társulásokban való részvétel, valamint pótlásra kerül az alpolgármester megbízatásának szabályozása. A módosítás elmaradása esetén nem tartalmazna minden kötelező elemet a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint hiányos lenne az átruházott hatáskörök jegyzéke, és pontatlan maradna, hogy mely társulásokban vesz részt az önkormányzat.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 58. § módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
Kiegészítő rendelkezést tartalmaz.
A 3. §-hoz
A 2. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 4. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az 1. melléklethez
Az átruházott hatáskörök jegyzékének a módosítását tartalmazza.