Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tapsony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
Tapsony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.
A 2023. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:
Bevételek
Egyéb működési célú támogatások - 1.183.842 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai + 5.148.833 Ft
Közhatalmi bevételek + 14.935.500 Ft
Működési bevételek + 2.170.186 Ft
Felhalmozás célú támogatások ÁHTén belülről + 90.674.152 Ft
Felhalmozás bevételek + 6.300.000 Ft
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz + 24.620 Ft
Finanszírozási bevételek + 6.472.220 Ft
Összesen: + 124.541.669 Ft
Kiadások
Dologi kiadások - 7.123.626 Ft
Személyi juttatások + 1.646.465 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok - 1.157.763 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai + 333.098 Ft
Egyéb működési kiadások + 124.078.058 Ft
Beruházások + 3.728.125 Ft
Felújítások + 3.013.116 Ft
Finanszírozási kiadások + 24.196 Ft
Összesen: + 124.541.669 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.
- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.
- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
A mellékletek módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.