Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:
a bevételeket: 275.804.064 Ft,
melyből:
- Önkormányzatok működési támogatásai 63.927.204 Ft,
- Egyéb működési célú .tám.bevételei 11.899.958 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások 90.674.152 Ft,
- Közhatalmi bevételek 54.435.500 Ft,
- Működési bevételek 7.238.286 Ft,
- Felhalmozási bevétel 6.300.000 Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 224.620 Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele 38.919.862 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 2.184.482 Ft,
- Irányító szervi támogatás (Óvoda) 29.294.056 Ft.
a kiadásokat: 150.981.488 Ft,
melyből:
- Személyi jellegű kiadások 65.795.840 Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok 6.634.434 Ft,
- Dologi kiadások 40.711.769 Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.383.098 Ft,
- Egyéb működési célú kiadások 11.582.237 Ft,
- Beruházások 18.728.123 Ft,
- Felújítások 3.013.116 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 2.132.871 Ft,
- Irányító szervi támogatás (Óvoda) 29.294.056 Ft.
A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázata), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből, ingatlan és falugondnoki busz értékesítéséből, valamint a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.
2023-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramokban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk.
Az önkormányzat 2022. évben is nyert pályázatokat, melyek felhasználásának egy része 2022. évben megvalósult, illetve áthúzódott 2023. évre, valamint áthúzódik 2024. évre.
Áthúzódó támogatások:
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – támogatás összege 14.999.998 Ft
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00031 - támogatás összege 90 892 744 Ft
A beruházási és felújítási kiadásaink a Magyar Falu Programból nyert pénzeszközök felhasználásából valósultak meg, valamint TOP UNIÓS támogatásból.
A személyi jellegű kiadásokra 65.795.840 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, valamint az egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási díjjal: SNI gyerekekkel való foglalkozás) foglalkoztatottak béreit.
A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést mutatnak.
Az alábbi pénzeszközátadások történtek 4.277.874 Ft összegben:
Mesztegnyő Közös Hivatal fenntartására 931.287 Ft
Mesztegnyő Környéki Önk.Társulása 607.637 Ft
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 833.000 Ft
Magyar Államkincstár (Bursa Hungarica ösztöndíj) 100.000 Ft
DRV Zrt. Siófok 1.454.700 Ft
Civil szervezetek 351.250 Ft
Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 2.383.098,- Ft-ot tesznek ki az alábbi bontásban:
Köztemetés 258.238 Ft
Települési támogatások 115.000 Ft
Egyéb önkorm. támogatások szociális 2.009.860 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásainak és törvényi előírásain alapuló befizetéseinek (szolidaritási hozzájárulási adó) együttes összege 7.304.363 Ft.
Az önkormányzat 5.652.000,- Ft névértékű részvénnyel rendelkezik.
HUNGAROPHARMA részvény 440.000 Ft
Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Társulás Pécs 17.000 Ft
ELMIB részvény 5.095.000 Ft
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 100.000 Ft
A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.
- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését részletezi kiadási összegek és bevételi összegek formájában.
A 3–12. §-hoz
A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.
A 13. §-hoz
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 14. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.