Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 19- 2023. 11. 19

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.19.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 129.808.493 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 125.366.146 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 142.184.081 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.817.935 Ft (hiány).

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 113.794.096 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 3.612.050 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 125.366.146 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 125.366.146 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 125.366.146 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 59.124.678 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.290.000 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 39.917.475 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.212.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 13.936.652 Ft,

f) K6. Beruházások 3.526.889 Ft,

g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 142.184.081 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 142.184.081 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 135.480.805 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6.703.276 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 7.669.213 Ft, melyből

a) az általános tartalék 7.669.213 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 19-én lép hatályba, és 2023. november 20-án hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

113 794 096

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

89 237 251

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

25 137 357

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.

24 645 133

B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.

23 355 200

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása

8 086 211

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.

2 517 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám.

5 496 350

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

24 556 845

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 760 000

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 900 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 900 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

5 800 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 800 000

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

5 800 000

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 612 050

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 700 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)

893 000

B408 Kamatbevételek

50

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

19 000

Megnevezés

2023. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

200 000

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

200 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

44 767 243

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

20 122 110

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 122 110

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

24 645 133

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

170 133 389

2. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

113 794 096

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

89 237 251

B111 Helyi önkormányzatok általános tám.

25 137 357

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.

24 645 133

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.

23 355 200

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

8 086 211

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.

2 517 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

5 496 350

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

24 556 845

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 760 000

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 900 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 900 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

5 800 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 800 000

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

5 800 000

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 608 050

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 700 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

893 000

B408 Kamatbevételek

50

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

15 000

Megnevezés

2023. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

200 000

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

200 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 991 636

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

19 991 636

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19 991 636

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

145 353 782

3. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános tám.

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

0

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

B351 Értékesítési és forgalmi adók

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 000

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

B408 Kamatbevételek

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

4 000

Megnevezés

2023. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

24 775 607

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

130 474

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

130 474

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

24 645 133

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

24 779 607

4. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

135 480 805

K1 Személyi juttatások

59 124 678

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

46 854 936

K12 Külső személyi juttatások

12 269 742

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6 290 000

K3 Dologi kiadások

39 917 475

K31 Készletbeszerzés

9 534 417

K32 Kommunikációs szolgáltatások

687 800

K33 Szolgáltatási kiadások

23 034 069

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 661 189

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 212 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

13 936 652

K502 Elvonások és befizetések

775 807

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

2 683 532

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

450 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 358 100

K513 Tartalékok

7 669 213

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6 703 276

K6 Beruházások

3 526 889

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 575 000

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

408 996

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

542 893

K7 Felújítások

3 176 387

K71 Ingatlanok felújítása

2 501 092

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

675 295

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

27 949 308

K9 Finanszírozási kiadások

27 949 308

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 304 175

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

24 645 133

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

170 133 389

5. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

110 701 198

K1 Személyi juttatások

41 312 723

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 042 981

K12 Külső személyi juttatások

12 269 742

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

3 790 000

K3 Dologi kiadások

35 449 823

K31 Készletbeszerzés

7 565 378

K32 Kommunikációs szolgáltatások

542 800

K33 Szolgáltatási kiadások

21 484 069

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 857 576

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 212 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

13 936 652

K502 Elvonások és befizetések

775 807

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

2 683 532

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

450 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 358 100

K513 Tartalékok

7 669 213

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6 703 276

K6 Beruházások

3 526 889

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 575 000

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

408 996

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

542 893

K7 Felújítások

3 176 387

K71 Ingatlanok felújítása

2 501 092

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

675 295

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

27 949 308

K9 Finanszírozási kiadások

27 949 308

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 304 175

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

24 645 133

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

145 353 782

6. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

24 779 607

K1 Személyi juttatások

17 811 955

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 811 955

K12 Külső személyi juttatások

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 500 000

K3 Dologi kiadások

4 467 652

K31 Készletbeszerzés

1 969 039

K32 Kommunikációs szolgáltatások

145 000

K33 Szolgáltatási kiadások

1 550 000

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

803 613

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

módosítás

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

módosítás

K513 Tartalékok

módosítás

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6 Beruházások

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

módosítás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

24 779 607

7. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

E b b ő l

Kiadás

Személyi

Munkaad

Dologi

Ellátott.

Egyéb műk.

Int.műk.

Létszám

kiadások

terh.jár.

kiadások

pénzb.jut.

kiadások

bevét.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Igazgatási kiadások

14 533 718

11 902 000

1 248 000

1 383 718

1

módosítás

0

Működési jel. Feladatok:

0

Közmunka program

8 954 781

8 217 781

287 000

450 000

18

módosítás

Város és községgazdálkodás

10 224 600

3 632 400

505 000

6 087 200

1

módosítás

Könyvtár

219 600

219 600

Közműv.könyvtár

3 568 400

1 778 400

210 000

1 580 000

1

Köztemető fennt.

83 000

83 000

Közvilágítási feladatok

4 894 974

4 894 974

módosítás

Szociális ellátások

17 743 000

1 531 000

16 212 000

Gyermekétk. köznev. int.

5 379 851

5 379 851

Gyermekétk. int. Kívüli

2 706 360

2 706 360

Fertőző megbetegedések

0

Falugondnok

5 166 938

3 944 400

540 000

682 538

1

módosítás

Településfejlesztési projektek

3 407 000

3 407 000

Összesen

76 882 222

29 474 981

2 790 000

28 405 241

16 212 000

0

0

22

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

Mindösszesen:

76 882 222

29 474 981

2 790 000

28 405 241

16 212 000

0

22

8. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Buszmegálló építése

3 000 000

2.

Fotelek (hivatal)

200 000

3.

Puff (hivatal)

18 112

4.

Rádió (hivatal)

16 990

5.

Súlyzókészlet

50 536

6.

Fűnyíró

78 900

7.

Bankjegyvizsgáló (posta)

6 210

8.

Vonalkód olvasó (posta)

35 991

9.

nyomtató (posta)

59 990

10.

router (posta)

22 210

11.

időzáras páncélszekrény (posta)

13970

12.

hangfal állvány

23980

Összesen

3 526 889

9. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat működési célú

2023. évi előirányzat felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

7 669 213

Képviselő-testület

- ebből polgárm.keret

200 000

Polgármester

Összesen

7 669 213

0

10. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási ütemterv

Bevételek

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Önkorm. működ. támogatása

7 435 437

7 436 437

7 436 437

7 436 437

7 436 437

7 436 437

7 436 437

7 436 437

7 436 437

7 436 437

7 436 437

7 437 444

89 237 251

Működ.c.támog.áht-n belül

363 216

363 216

3 295 964

3 295 964

363 216

3 295 965

4 163 216

4 163 216

4 163 216

363 216

363 216

363 224

24 556 845

Közhatalmi bevételek

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 674

7 760 000

Működési bevételek

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 006

3 612 050

Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 674

200 000

Felhalmozási bevételek

0

Felhalm. c.támog.áht-n belül

0

Felhalm c.átvett pénze.áht-n kívül

0

Finanszírozási bevételek

20 122 110

20 122 110

0

Bevételek összesen

28 885 099

8 763 989

11 696 737

11 696 737

8 763 989

11 696 738

12 563 989

12 563 989

12 563 989

8 763 989

8 763 989

8 765 022

145 488 256

Kiadások

Személyi juttatások

3 600 896

3 600 896

4 619 941

4 619 941

4 619 941

4 619 942

7 546 810

7 546 810

7 546 810

3 600 896

3 600 896

3 600 899

59 124 678

Munkaadót terhelő járulékok

441 000

441 000

441 000

441 000

441 000

441 000

774 333

774 333

774 334

441 000

440 000

440 000

6 290 000

Dologi kiadások

2 812 433

2 812 433

2 812 433

2 812 433

2 812 433

2 812 435

5 314 510

5 314 510

5 314 510

2 366 445

2 366 445

2 366 455

39 917 475

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

16 212 000

Egyéb működési célú kiadások

1 575 653

1 048 516

1 048 516

1 048 516

1 048 516

1 048 516

1 048 516

1 048 516

1 048 516

1 321 290

1 321 290

1 330 291

13 936 652

Beruházások

200 000

1 000 000

2 000 000

171637

77626

77626

3 526 889

Felújítások

3 176 387

3 176 387

Egyéb felhalm. kiadások

0

Finanszírozási kiadások

3 304 175

3 304 175

Kiadások összesen

13 285 157

9 253 845

11 272 890

12 272 890

10 272 890

10 444 530

16 112 795

16 112 795

16 035 170

9 080 631

9 079 631

12 265 032

145 488 256

11. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

125 366 146

Működési célú bevételek

125 366 146

1. Önkormányzatok működési támogatásai

89 237 251

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

24 556 845

3. Közhatalmi bevételek

7 760 000

4. Működési bevételek

3 612 050

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

200 000

Felhalmozási célú bevételek

0

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

3. Felhalmozási bevételek

0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

20 122 110

Belső forrásból

20 122 110

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

20 122 110

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

145 488 256

Működési célú bevételek összesen

145 488 256

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Megnevezés

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

142 184 081

Működési célú kiadások

127 811 592

1. Személyi jellegű kiadások

59 124 678

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

6 290 000

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

39 917 475

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

16 212 000

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

2 683 532

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

2 358 100

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

450 000

9. Elszámolások és befizetések

775 807

Felhalmozási célú kiadások

6 703 276

1. Beruházási kiadások

3 526 889

2. Felújítások

3 176 387

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

7 669 213

Működési célú tartalékok

7 669 213

1. Általános tartalék

7 669 213

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 304 175

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 304 175

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

145 488 256

Működési célú kiadások összesen

138 784 980

Felhalmozási célú kiadások összesen

6 703 276

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

24 645 133

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-24 645 133