Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 11. 19

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2023.11.19.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében, megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

(2) A képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, illetve egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevekénységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Beleg Község Önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit, valamint a 7. § (1) bekezdését.

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.

(4) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (továbbiakban: társulás) által fenntartott Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: RSZSZK) és a Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltat (továbbiakban: KKSZGYSZ) létrehozásáról és fenntartásáról szóló társulási megállapodás szerinti intézmény útján biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele esetén.

(5) A 25. § (1) bekezdésben felsorolt alapszolgáltatásokat az önkormányzat társulás keretében, a RSZSZK, illetve a KKSZGYSZ útján biztosítja.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4 – 16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a) a közös hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított három napon belül meg kell tenni.

(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell megindítani.

4. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.

5. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése elsősorban utalással, külön kérelem esetén házipénztári kifizetéssel történik.

(2) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

(3) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(4) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(5) A rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg az érintettet.

6. § (1) A jogosult halála esetén a havi rendszerességgel adott települési lakhatási támogatásra való jogosultságot, a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(2) Egyéb havi rendszerességgel adott pénzbeli ellátások esetén a támogatásra való jogosultságot

a) a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését követő nappal kell megszüntetni,

b) ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a támogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(3) Ha a havi rendszerességgel adott települési támogatás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

7. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. § (1) – (3) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

5. Az ellátások formái

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást, temetési kölcsönt, Bursa Hungarica ösztöndíjat, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatást állapít meg.

(2) A pénzbeli települési támogatás formái

a) Eseti települési támogatás:

aa) települési létfenntartási támogatás,

ab) települési temetési támogatás,

ac) települési támogatás elemi kár elhárításához,

ad) települési gyermeknevelési támogatás,

b) Rendszeres települési támogatás:

ba) települési lakhatási támogatás,

bb) települési ápolási támogatás.

6. Települési létfenntartási támogatás

9. § (1) Eseti települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 37.050 Ft összeget, egyedül élő esetén a 42.750 Ft összeget nem haladja meg.

(2) Eseti települési létfenntartási támogatásra jogosult továbbá

a) a 65 év feletti személyekből álló kétfős háztartás azon tagja, aki önmaga létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 42.750 Ft összeget nem haladja meg.

b) a 65 év feletti, egyedül élő személy, aki önmaga létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek havi jövedelme az 57.000 Ft összeget nem haladja meg.

(3) A települési létfenntartási támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft, de nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot.

(4) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára a települési létfenntartási támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a 39.900 Ft összeget.

(5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra települési létfenntartási támogatás nem állapítható meg.

(6) A települési létfenntartási támogatás negyedévi rendszerességgel is megállapítható azon súlyosan fogyatékos személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 180.000 Ft összeget (2. melléklet). A támogatás évi összege személyenként nem haladhatja meg a 80.000 Ft-ot. A támogatás igénylésének alapja a súlyos fogyatékosságot igazoló szakorvos által kiállított dokumentum.

(7) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal a polgármester is megállapíthat települési létfenntartási támogatást az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 37.050 Ft összeget,

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 42.750 Ft összeget,

c) 65 év feletti személyekből álló kétfős háztartás esetében az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 42.750 Ft összeget,

d) 65 év feletti, egyedül élő személy esetén az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 57.000 Ft összeget.

Az a)–d) pontok esetében a támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a támogatás mértéke a 25.000 Ft összeget nem haladhatja meg.

(8) A települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról a (7) bekezdés kivételével az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.

(9) A támogatás iránti kérelem e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.

7. Települési temetési támogatás

10. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési támogatásra jogosult az az eltemettető, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartását akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250.000 Ft összeget, egyedül élő vagy egyedül álló személy esetén a 300.000 Ft összeget.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyagkönyvi kivonatot. A temetési számlára rá kell vezetni a temetési költségekre tekintettel megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt, és a kérelmező részére vissza kell adni.

(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege 20.000 Ft.

(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

(6) A települési temetési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(7) A támogatás iránti kérelem e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.

8. Települési támogatás elemi kár elhárításához

11. § (1) Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, aki a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.

(3) A támogatás maximális összege kérelmenként 100.000 Ft. Egy ingatlanra egy évben csak egyszer lehet támogatást megállapítani.

(4) A bekövetkezett kár mértékét szakértői nyilatkozattal kell igazolni.

(5) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha

a) a kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és

b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és

c) a kérelmezőnek és családjának nincs jelentős vagyona, és

d) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000 Ft összeget, egyedül élő esetében a 150.000 Ft összeget nem haladja meg.

(6) A kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét kell tartani. A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után.

(7) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.

(8) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy

a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,

b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.

(9) A támogatás igénybevételét kizárja, ha a kérelmező rendelkezik lakásbiztosítással és a biztosító az elemi kárra vonatkozóan biztosítási összeget folyósít.

(10) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester, a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül dönt.

(11) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére, vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon.

(12) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget, határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.

(13) A támogatás iránti kérelem e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.

9. Települési gyermeknevelési támogatás

12. § (1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet

a) családban élő gyermekre/gyermekekre tekintettel, a gyermek/gyermekek 21. életévének betöltéséig, vagy

b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem a 100.000 Ft összeget nem haladja meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó havi a 99.750 Ft összeget nem haladja meg.

(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a 16 év feletti gyermek érvényes diákigazolványát, vagy az iskolai felvételről szóló igazolást.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtani a várandóságot igazoló szakorvosi igazolást.

(7) A települési gyermeknevelési támogatást eseti jelleggel kell nyújtani. A támogatást egy naptári évben, ugyanazon személy részére egy alkalommal, az a) pontban meghatározott támogatást adott év július – augusztus hónapjában lehet megállapítani. A támogatás iránti kérelem beérkezésének utolsó napja, adott év augusztus 31.-e.

(8) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás maximális összege

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén gyermekenként 7.000 Ft,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 10.000 Ft.

(9) A települési gyermeknevelési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(10) A támogatás iránti kérelem e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.

10. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása

13. § (1) A képviselő-testület a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatását (a továbbiakban: lakhatási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtja. Háztartás, az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. A lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben az életvitelszerű ottlakást közszolgáltatást igénybe vevő számlával (pl. szemétszállítás) kell igazolni.

(2) A lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre havi jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft összeget, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

14. § (1) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 4.000 Ft.

(2) A lakhatási támogatás egy évre kell megállapítani.

15. § (1) Azon személy részére, akinél előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik, a lakhatási támogatást a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kérelemhez mellékelni kell a szerződéses folyószámlaszámot és a fogyasztási hely azonosítót.

16. § (1) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A lakhatási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(3) A lakhatási támogatás iránti kérelem e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.

11. Települési ápolási támogatás

17. § (1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a hozzátartozó, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha

a) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 28.500 Ft összeget,

b) egyedülálló kérelmező esetében a 42.750 Ft összeget.

(3) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy az ápolt személy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem

a) nem haladja meg az 57.000 Ft összeget,

b) egyedülálló személy esetében a 71.250 Ft összeget.

(4) Hozzátartozón a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 2. pontja szerinti meghatározást kell érteni.

(5) A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező alanyi jogcímen nem jogosult ápolási díjra, rendszeres pénzellátásban nem részesül, valamint a gondozásra szoruló személy rendelkezzen háziorvosi igazolással a betegségére vonatkozólag. Az igazolást a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(6) Ha az ápolást végző személy a kérelem benyújtásának időpontjában munkaviszonnyal rendelkezik, de munkaviszonya az ápolási tevékenység végzése következtében megszűnik, a jövedelmét a támogatás igénylésénél figyelmen kívül kell hagyni.

18. § (1) A települési ápolási támogatás megszüntetésére alkalmazni kell az Szt. 42. § (2) és (3) bekezdését.

(2) Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik:

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, így különösen:

aa) a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról, és

ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról, és

ac) az egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról.

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen:

ba) a fürdetésről, mosdatásról, és

bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról.

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

(3) Az ápolást végző személy ápolás kötelezettségének teljesítését az KKSZGYSZ házi segítségnyújtást végző dolgozója rendszeres időközönként, legalább havonta ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesítést küld a támogatás megállapítójának. Az ellenőrzés végrehajtása érdekében a települési ápolási támogatásról készült határozatot minden esetben meg kell küldeni az KKSZGYSZ-nek.

19. § (1) A képviselő-testület a támogatást egy évre állapítja meg, összege havonta 20.000 Ft.

(2) A támogatás igénybevételét kizárja, ha a háztartásban van ápolásra alkalmas, egyébként rendszeres jövedelemmel rendelkező személy.

(3) A települési ápolási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(4) A támogatás iránti kérelem e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.

12. Temetési kölcsön

20. § (1) A képviselő-testület, temetési kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesítheti azt a személyt, aki az elhunyt személy eltemettetéséről anyagi helyzete miatt nem képes gondoskodni, feltéve, hogy

a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft összeget, és

b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

(2) A kölcsön maximum összege: 150.000 Ft.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.

(4) A kölcsön 12 hónapra adható.

(5) Az első részletet a kölcsön felvételét követő hónap 15. napjáig kell visszafizetni.

(6) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját.

(7) Nem kaphat kölcsönt, akinek az elhunyttal, annak halála idején érvényes tartási-, öröklési szerződése volt, vagy az elhunyt rendelkezett halál esetére szóló kegyeleti biztosítással.

(8) A temetési kölcsönre való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(9) A támogatás iránti kérelem e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be.

13. Bursa Hungarica ösztöndíj

21. § (1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig Bursa Hungarica ösztöndíjat állapíthat meg, amennyiben csatlakozik az évente meghirdetett programokhoz.

(2) A támogatás feltételei és mértéke,

a) amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 28.500 Ft összeget, havi 4.000 Ft ,

b) ha az egy főre jutó havi jövedelem eléri a 28.500 Ft összeget, de nem haladja meg a 42.750 Ft összeget, havi 3.000 Ft ,

c) amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem a 42.750 Ft összeget meghaladja, de nem éri el az 57.000 Ft összeget, havi 2.000 Ft ,

d) ha az egy főre jutó havi jövedelem az 57.000 Ft összeget eléri, vagy meghaladja havi 1.000 Ft .

(3) Amennyiben a kérelmező családjának vagyoni helyzete életkörülménye azt indokolják a képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. Az eltérést a döntés meghozatalakor indokolni kell.

14. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatás

22. § (1) A képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) megfizetéséhez, közszolgáltatási díj támogatást állapít meg a községben lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező azon személy számára

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 350.000 Ft összeget, egyedél élő esetén a 400.000 Ft összeget nem haladja meg,

b) aki a településen kijelölt kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval (a továbbiakban: közszolgáltató) közszolgáltatási megállapodást kötött,

c) akinek a közszolgáltató nyilvántartása alapján nincs közszolgáltatási díj tartozása, továbbá

d) akinek az önkormányzat nyilvántartása alapján nincs áthúzódó magánszemélyek kommunális adó és gépjárműadó tartozása.

(2) A támogatást a testület lakóingatlanra nyújtja. A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) A támogatás mértéke alkalmanként a közszolgáltató által megállapított és kiszámlázott féléves közszolgáltatási díj 100 %-a, de legfeljebb 10.000 Ft.

(4) A kérelmet évente egy alkalommal tárgyév március 1. napjától április 30. napjáig lehet benyújtani a 5. melléklet szerinti nyomtatványon, a kérelem benyújtását megelőző évben befizetett (éves díj) közszolgáltatási díjra tekintettel. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kérelemhez mellékelni kell a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási megállapodást, jövedelemigazolást, valamint a közszolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

(6) A támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(7) Átmeneti rendelkezés: 2024. évben kizárólag a 2023. év második félévre befizetett közszolgáltatási díj igényelhető.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások és szociális szolgáltatások

15. Köztemetés

23. § (1) A képviselő-testület az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíti:

a) ha az egy főre számított havi családi jövedelme 28.500 Ft összeget nem haladja meg; egyedülálló esetén az egy főre számított havi jövedelme a 42.750 Ft összeget nem haladja meg,

b) az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik, és

c) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

(2) A képviselő-testület részletfizetést biztosít annak az eltemettetésre kötelezett személynek, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek nem felel meg, de az egy főre számított havi családi jövedelme nem éri el a 71.250 Ft összeget.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek megalapozásául környezettanulmányt kell készíteni.

(4) A köztemetésre való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

16. A szolgáltatások fajtái

24. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait Segesd Község Önkormányzata, mint feladat ellátásra kötelezett biztosítja. Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást a Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a közösségi ellátásokat, a támogató szolgáltatást, az utcai szociális munkát, valamint a nappali ellátást a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás keretében biztosítja.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete, valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásáról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2023. november 19-én lép hatályba.

26. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet.