Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 26- 2024. 01. 26

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.26.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

2. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba, és 2024. január 27-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 25a. ponttal egészül ki:

„25a. Az együttműködési megállapodást Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2024. (I. 24.) önkormányzati határozatával, míg a Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2024. (I. 18.) számú határozatával módosította.

2. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás” sora és „Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(
Társulás neve


Ellátott feladat


Létrehozás időpontja


Elfogadó határozat száma)

Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás

hulladékgazdálkodás

2024. január 1.

130/2023./XI. 17./

3. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kormányzati funkciói

Sorszám

Kormányzati funkciók

Megnevezés

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

5.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7.

045120

Út, autópálya építése

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

10.

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

11.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

12.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

13.

064010

Közvilágítás

14.

066010

Zöldterület-kezelés

15.

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

16.

082044

Könyvtári szolgáltatások

17.

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

18.

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

21.

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás