Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09- 2024. 02. 09

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.09.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2024. február 9-én lép hatályba, és 2024. február 10-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kormányzati funkciói

Sorszám

Kormányzati funkciók

Megnevezés

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

5.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7.

045120

Út, autópálya építése

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

10.

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

11.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

12.

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

13.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

14.

064010

Közvilágítás

15.

066010

Zöldterület-kezelés

16.

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17.

082044

Könyvtári szolgáltatások

18.

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

19.

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

20.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

21.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

22.

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás