Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.23.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 772.288.307 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 752.166.197 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 768.984.132 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.817.935 Ft (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 124.212.491 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 609.327.166 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 12.309.850 Ft,

d) B4. Működési bevételek 5.744.666 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 20.000 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 552.024 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 752.166.197 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 752.166.197 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 142.941.141 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 609.347.166 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 65.343.080 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.689.442 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 46.707.430 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.557.034 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 18.859.319 Ft,

f) K6. Beruházások 4.324.274 Ft,

g) K7. Felújítások 612.503.553 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 768.984.132 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 768.984.132 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 152.156.305 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 616.827.827 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 12.954.187 Ft, melyből

a) az általános tartalék 12.954.187 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba, és 2024. február 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

124 212 491

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

94 328 491

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

24 147 357

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.

26 973 865

B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.

23 707 761

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása

8 578 883

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.

2 517 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám.

5 496 350

B116 Elszámolásból származó bevételek

2 907 275

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

29 884 000

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

609 327 166

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

609 327 166

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

12 309 850

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 728 224

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 728 224

B35. Termékek és szolgáltatások adói

10 495 248

B351 Értékesítési és forgalmi adók

10 495 248

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

10 495 248

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

86 378

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 744 666

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 084 741

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)

886 620

B408 Kamatbevételek

22

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

259 409

B411 Egyéb működési bevételek

1 513 874

Megnevezés

2023. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

20 000

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

20 000

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

552 024

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

200 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

352 024

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

45 219 114

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

20 122 110

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 122 110

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

25 097 004

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

797 385 311

2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

124 212 491

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

94 328 491

B111 Helyi önkormányzatok általános tám.

24 147 357

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.

26 973 865

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.

23 707 761

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

8 578 883

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.

2 517 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

5 496 350

B116 Elszámolásból származó bevételek

2 907 275

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

2 988 400

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

609 327 166

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

609 327 166

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

12 309 850

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 728 224

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 728 224

B35. Termékek és szolgáltatások adói

10 495 248

B351 Értékesítési és forgalmi adók

10 495 248

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

10 495 248

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

86 378

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 742 504

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 084 741

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

886 620

B408 Kamatbevételek

22

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

259 409

B411 Egyéb működési bevételek

1 511 712

Megnevezés

2023. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

20 000

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

20 000

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

522 024

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

200 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

322 024

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 991 636

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

19 991 636

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19 991 636

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

772 125 671

3. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános tám.

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

0

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

B351 Értékesítési és forgalmi adók

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 162

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

B408 Kamatbevételek

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

2 162

Megnevezés

2023. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

30 000

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

30 000

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 227 478

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

130 474

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

130 474

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

25 097 004

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

25 259 640

4. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

152 156 305

K1 Személyi juttatások

65 343 080

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

52 386 838

K12 Külső személyi juttatások

12 956 242

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6 689 442

K3 Dologi kiadások

46 707 430

K31 Készletbeszerzés

11 261 759

K32 Kommunikációs szolgáltatások

541 942

K33 Szolgáltatási kiadások

27 077 422

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 826 307

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 557 034

K5 Egyéb működési célú kiadások

18 859 319

K502 Elvonások és befizetések

775 807

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

2 621 225

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

150 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 358 100

K513 Tartalékok

12 954 187

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

616 827 827

K6 Beruházások

4 324 274

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 173 717

K63 Informatikai eszközök beszerzése

4 276

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

439 545

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

706 736

K7 Felújítások

612 503 553

K71 Ingatlanok felújítása

482 286 262

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

130 217 291

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

28 401 179

K9 Finanszírozási kiadások

28 401 179

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 304 175

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

25 097 004

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

797 385 311

5. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

126 896 665

K1 Személyi juttatások

47 582 306

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

34 626 064

K12 Külső személyi juttatások

12 956 242

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

4 390 239

K3 Dologi kiadások

41 507 767

K31 Készletbeszerzés

9 756 937

K32 Kommunikációs szolgáltatások

405 750

K33 Szolgáltatási kiadások

24 491 593

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 853 487

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 557 034

K5 Egyéb működési célú kiadások

18 859 319

K502 Elvonások és befizetések

775 807

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

2 621 225

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

150 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 358 100

K513 Tartalékok

12 954 187

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

616 827 827

K6 Beruházások

4 324 274

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 173 717

K63 Informatikai eszközök beszerzése

4 276

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

439 545

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

706 736

K7 Felújítások

612 503 553

K71 Ingatlanok felújítása

482 286 262

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

130 217 291

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

28 401 179

K9 Finanszírozási kiadások

28 401 179

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 304 175

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

25 097 004

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

772 125 671

6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

25 259 640

K1 Személyi juttatások

17 760 774

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 760 774

K12 Külső személyi juttatások

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 299 203

K3 Dologi kiadások

5 199 663

K31 Készletbeszerzés

1 504 822

K32 Kommunikációs szolgáltatások

136 192

K33 Szolgáltatási kiadások

2 585 829

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

972 820

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

módosítás

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

módosítás

K513 Tartalékok

módosítás

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6 Beruházások

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

módosítás

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

25 259 640

7. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

E b b ő l

Kiadás

Személyi

Munkaad

Dologi

Ellátott.

Egyéb műk.

Int.műk.

Létszám

kiadások

terh.jár.

kiadások

pénzb.jut.

kiadások

bevét.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Igazgatási kiadások

16 854 375

12 869 742

1 379 316

2 605 317

1 740 257

1

0

Működési jel. Feladatok:

0

Közmunka program

28 014 977

24 134 548

1 597 534

2 282 895

18

Város és községgazdálkodás

11 869 635

4 722 416

656 427

6 490 792

2 693 172

1

Könyvtár

262 114

262 114

Közműv.könyvtár

4 218 384

1 760 200

209 560

2 248 624

1

Köztemető fennt.

83 780

83 780

Közvilágítási feladatok

4 063 977

4 063 977

Szociális ellátások

6 877 064

6 877 064

14 557 034

Gyermekétk. köznev. int.

6 358 170

6 358 170

Gyermekétk. int. Kívüli

5 299 746

5 299 746

Fertőző megbetegedések

0

Falugondnok

6 087 537

4 095 400

547 402

1 444 735

1

Településfejlesztési projektek

3 407 000

3 407 000

Önk. Elszámol

3 356

3 356

Vízellátással kapcs

75 912

Óvodai nevelés

4 285

Összesen

93 396 759

47 582 306

4 390 239

41 507 767

14 557 034

0

4 433 429

22

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

0

0

0

0

Összesen:

0

0

Mindösszesen:

93 396 759

47 582 306

4 390 239

41 507 767

14 557 034

0

4 433 429

22

8. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Könyvtár épületének felújítási pótmunkái

3 176 387

2.

Ivóvízminőség -javító projekt

609 327 166

Összesen

612 503 553

9. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Buszmegálló építése

2 925 222

2.

Fotelek (hivatal)

187 600

3.

Puff (hivatal)

24 000

4.

Rádió (hivatal)

16 990

5.

Súlyzókészlet+ vásárlás okt hónapban

88 380

6.

Fűnyíró

78 900

7.

Bankjegyvizsgáló (posta)

6 210

8.

Vonalkód olvasó (posta)

35 991

9.

nyomtató (posta)

59 990

10.

router (posta)

22 210

11.

időzáras páncélszekrény (posta)

13 970

12.

hangfal állvány

23 980

14.

Switch (hivatal)

5 431

15.

Mini csúszda alagúttal

835 400

Összesen

4 324 274

10. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat működési célú

2023. évi előirányzat felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

12 954 187

Képviselő-testület

- ebből polgárm.keret

200 000

Polgármester

Összesen

12 954 187

0

11. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási ütemterv

Bevételek

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Önkorm. működ. támogatása

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 707

7 860 714

94 328 491

Működ.c.támog.áht-n belül

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 333

2 490 337

29 884 000

Közhatalmi bevételek

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 820

1 025 830

12 309 850

Működési bevételek

478 722

478 722

478 722

478 722

478 722

478 722

478 722

478 722

478 722

478 722

478 722

478 724

5 744 666

Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 674

200 000

Felhalmozási bevételek

20 000

20 000

Felhalm. c.támog.áht-n belül

609 327 166

609 327 166

Felhalm c.átvett pénze.áht-n kívül

0

Finanszírozási bevételek

20 122 110

20 122 110

Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz

352 024

352 024

Bevételek összesen

31 994 358

11 872 248

11 872 248

11 872 248

621 199 414

11 872 248

11 872 248

11 872 248

11 872 248

11 872 248

11 892 248

12 224 303

772 288 307

Kiadások

Személyi juttatások

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 256

5 445 264

65 343 080

Munkaadót terhelő járulékok

557 453

557 453

557 453

557 453

557 453

557 453

557 453

557 453

557 453

557 453

557 453

557 459

6 689 442

Dologi kiadások

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 285

3 892 295

46 707 430

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 086

1 213 088

14 557 034

Egyéb működési célú kiadások

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 609

1 571 620

18 859 319

Beruházások

200 000

1 000 000

2 000 000

171 637

77 626

77 626

797 385

4 324 274

Felújítások

609327166

3 176 387

612 503 553

Egyéb felhalm. kiadások

0

Finanszírozási kiadások

3 304 175

3 304 175

Kiadások összesen

16 183 864

12 679 689

13 679 689

14 679 689

622 006 855

12 851 326

12 757 315

12 757 315

12 679 689

12 679 689

12 679 689

16 653 498

772 288 307

12. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

752 166 197

Működési célú bevételek

142 819 031

1. Önkormányzatok működési támogatásai

94 328 491

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

29 884 000

3. Közhatalmi bevételek

12 309 850

4. Működési bevételek

5 744 666

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

352 024

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

200 000

Felhalmozási célú bevételek

609 347 166

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

609 327 166

3. Felhalmozási bevételek

20 000

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

20 122 110

Belső forrásból

20 122 110

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

20 122 110

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

772 288 307

Működési célú bevételek összesen

162 941 141

Felhalmozási célú bevételek összesen

609 347 166

Megnevezés

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

768 984 132

Működési célú kiadások

139 202 118

1. Személyi jellegű kiadások

65 343 080

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

6 689 442

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

46 707 430

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

14 557 034

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

2 621 225

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

2 358 100

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

150 000

9. Elszámolások és befizetések

775 807

Felhalmozási célú kiadások

616 827 827

1. Beruházási kiadások

4 324 274

2. Felújítások

612 503 553

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

12 954 187

Működési célú tartalékok

12 954 187

1. Általános tartalék

12 954 187

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 304 175

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 304 175

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

772 288 307

Működési célú kiadások összesen

155 460 480

Felhalmozási célú kiadások összesen

616 827 827

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

25 097 004

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-25 097 004