Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 13

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.13.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 175.377.915 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 126.247.218 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 171.728.928 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 45.481.710 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 111.422.668 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 6.752.050 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,

f) B6. Működési célú pénzeszközök 312.500 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 126.247.218 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 126.247.218 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 126.247.218 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 49.478.392 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 6.026.085 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 38.278.415 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.296.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 19.323.132 Ft,

f) K6. Beruházások 3.175.000 Ft,

g) K7. Felújítások 34.151.904 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 171.728.928 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 171.728.928 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 134.402.024 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 37.326.904 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 16.874.009 Ft, melyből

a) az általános tartalék 16.874.009 Ft,

b) a céltartalék Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete határozza meg.

9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

Komplex környezetvédelmi programok tám.

2. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Összeg

Működési cél

21 020 723

Felhalmozási cél

27 975 517

Összesen

48 996 240

3. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Adatok Ft-ban

Hitel, kölcsön felvétele

Egyéb finanszírozás

Működési célú

Felhalmozási célú

4. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

111 422 668

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

103 708 213

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

23 008 283

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása

37 610 272

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

29 283 200

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

11 536 458

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

7 714 455

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 760 000

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 700 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 700 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 000 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

6 000 000

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

6 752 050

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 667 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)

886 000

B408 Kamatbevételek

50

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

3 199 000

Megnevezés

2024. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

312 500

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

312 500

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

86 740 969

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

49 130 697

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 130 697

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

37 610 272

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

212 988 187

5. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

111 422 668

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

103 708 213

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

23 008 283

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása

37 610 272

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

29 283 200

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

11 536 458

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

7 714 455

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 760 000

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 700 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 700 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 000 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

6 000 000

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

6 750 050

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 667 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

886 000

B408 Kamatbevételek

50

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

3 197 000

Megnevezés

2024. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

312 500

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

312 500

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 996 240

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

48 996 240

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

48 996 240

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

175 241 458

6. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása

B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

B351 Értékesítési és forgalmi adók

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 000

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B408 Kamatbevételek

B411 Egyéb működési bevételek

2 000

Megnevezés

2024. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

37 744 729

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

134 457

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

134 457

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

37 610 272

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

37 746 729

7. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

134 402 024

K1 Személyi juttatások

49 478 392

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

34 568 392

K12 Külső személyi juttatások

14 910 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

6 026 085

K3 Dologi kiadások

38 278 415

K31 Készletbeszerzés

7 500 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

495 000

K33 Szolgáltatási kiadások

21 838 582

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 444 833

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 296 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

19 323 132

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

2 149 123

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

300 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

K513 Tartalékok

16 874 009

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

37 326 904

K6 Beruházások

3 175 000

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 500 000

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

675 000

K7 Felújítások

34 151 904

K71 Ingatlanok felújítása

26 889 058

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

7 262 846

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

41 259 259

K9 Finanszírozási kiadások

41 259 259

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 648 987

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

37 610 272

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

212 988 187

8. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

99 830 295

K1 Személyi juttatások

27 432 620

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 580 620

K12 Külső személyi juttatások

14 852 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

3 026 085

K3 Dologi kiadások

28 752 458

K31 Készletbeszerzés

3 490 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

345 000

K33 Szolgáltatási kiadások

18 976 625

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 940 833

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 296 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

19 323 132

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

2 149 123

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

300 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

K513 Tartalékok

16 874 009

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

34 151 904

K6 Beruházások

0

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

K7 Felújítások

34 151 904

K71 Ingatlanok felújítása

26 889 058

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

7 262 846

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

41 259 259

K9 Finanszírozási kiadások

41 259 259

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 648 987

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

37 610 272

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

175 241 458

9. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

34 571 729

K1 Személyi juttatások

22 045 772

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

21 987 772

K12 Külső személyi juttatások

58 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

3 000 000

K3 Dologi kiadások

9 525 957

K31 Készletbeszerzés

4 010 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

150 000

K33 Szolgáltatási kiadások

2 861 957

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 504 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3 175 000

K6 Beruházások

3 175 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 500 000

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

675 000

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

K9 Finanszírozási kiadások

0

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

37 746 729

10. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

E b b ő l

Kiadás

Személyi

Munkaad

Dologi

Ellátott.

Egyéb műk.

Int.műk.

Létszám

kiadások

terh.jár.

kiadások

pénzb.jut.

kiadások

bevét.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Igazgatási kiadások

18 366 000

14 402 000

1 800 000

2 164 000

3 192 000

1

0

Működési jel. Feladatok:

0

Közmunka program

7 714 455

7 243 620

470 835

18

Város és községgazdálkodás

5 299 050

150 000

20 250

5 128 800

5 000

Könyvtár

278 000

278 000

Közművelődés

3 524 000

1 278 000

175 000

2 071 000

30 000

1

Köztemető fennt.

106 000

106 000

Közvilágítási feladatok

4 400 000

4 400 000

Szociális ellátások

1 940 000

1 940 000

Gyermekétk. köznev. int.

9 039 858

9 039 858

Gyermekétk. int. Kívüli

2 496 600

2 496 600

Falugondnok

6 047 200

4 359 000

560 000

1 128 200

1

Összesen

59 211 163

27 432 620

3 026 085

28 752 458

0

0

3 227 000

21

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

0

0

0

Összesen:

0

0

Mindösszesen:

59 211 163

27 432 620

3 026 085

28 752 458

0

0

21

11. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Könyvtár épületének felújítási pótmunkái

3 176 387

2.

Urnafal építése

500 000

3.

kultúrház utca felőli homlokzatának felújítása

2 000 000

4.

járdák felújítása

500 000

5.

Ivóvízminőség-javító felújítás

27 975 517

Összesen

34 151 904

12. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

redőnyők vásárlása óvoda részére

1 500 000

2.

bútorok vásárlása óvoda részére

1 675 000

Összesen

3 175 000

13. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

3 fő

Beleg Község Önkormányzata

3 fő

- 1 fő polgármester

- 1 fő közalkalmazott (falugondnok)

- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező)

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

3 fő

Belegi Pitypang Óvoda

3 fő

- 3 fő köznevelési jogvisz.

Összesen:

6 fő

14. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszáma

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 fő

hosszabb időtartalmú

9 fő

Start közfoglalkoztatás

9 fő

járási startmunka mintaprogram

9 fő

Összesen:

18 fő

15. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2024. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

2025. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

2026. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

16. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat működési célú

2024. évi előirányzat felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

16 874 009

Képviselő-testület

- ebből polgárm.keret

200 000

Polgármester

Összesen

16 874 009

17. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése

2024.

2025.

2026.

2027.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

Beruházási és fejlesztési hitelek

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkorm. működ. támogatása

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 351

8 642 352

103 708 213

Működ.c.támog.áht-n belül

3 857 227

3 857 228

7 714 455

Közhatalmi bevételek

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 674

7 760 000

Működési bevételek

562 670

562 670

562 670

562 670

562 670

562 670

562 670

562 670

562 670

562 670

562 670

562 680

6 752 050

Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül

26 040

26 040

26 040

26 040

26 040

26 040

26 040

26 040

26 040

26 040

26 040

26 060

312 500

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási c.támog.áht-n belül

0

Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül

0

Finanszírozási bevételek

49 130 697

49 130 697

Bevételek összesen

62 865 651

13 734 955

9 877 727

9 877 727

9 877 727

9 877 727

9 877 727

9 877 727

9 877 727

9 877 727

9 877 727

9 877 766

175 377 915

Kiadások

Személyi juttatások

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 199

4 123 203

49 478 392

Munkaadót terhelő járulékok

502 173

502 173

502 173

502 173

502 173

502 173

502 173

502 173

502 173

502 173

502 173

502 182

6 026 085

Dologi kiadások

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 867

3 189 878

38 278 415

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 666

1 774 674

21 296 000

Egyéb működési célú kiadások

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

1 610 261

19 323 132

Beruházások

1 500 000

558 333

558 333

558 334

3 175 000

Felújítások

27 975 517

1 544 096

1 544 096

1 544 096

1 544 099

34 151 904

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

3 648 987

3 648 987

6. Kiadások összesen

14 849 153

11 200 166

39 175 683

12 700 166

13 302 595

13 302 595

13 302 596

12 744 265

11 200 166

11 200 166

11 200 166

11 200 198

175 377 915

19. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Helyi döntés

Törvény által

Összeg összesen

Települési gyermeknevelési támogatás

720 000

720 000

Települési lakhatási támogatás

2 600 000

2 600 000

Települési létfenntartási támogatás

1 000 000

1 000 000

Települési ápolási támogatás

0

0

Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás

6 936 000

6 936 000

Települési temetési támogatás

60 000

60 000

Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása

1 300 000

1 300 000

Települési támogatás idősek világnapja

1 000 000

1 000 000

Házi segítségnyújtás

150 000

150 000

Ingyenes étkezés

1 500 000

1 500 000

Tüzelőanyag (brikett)

1 000 000

1 000 000

Szociális célú tűzifa szállítási költsége

1 200 000

1 200 000

Szünidei étkeztetés

2 496 600

2 496 600

Intézményi gyermekétkeztetés

9 039 858

9 039 858

Hátrányos helyzető lakosok kirándulása

220 000

Húsvéti juttatás

5 550 000

Összesen:

23 236 000

11 536 458

29 002 458

20. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

126 247 218

Működési célú bevételek

126 247 218

1. Önkormányzatok működési támogatásai

103 708 213

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

7 714 455

3. Közhatalmi bevételek

7 760 000

4. Működési bevételek

6 752 050

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

312 500

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

Felhalmozási célú bevételek

0

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

3. Felhalmozási bevételek

0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

49 130 697

Belső forrásból

49 130 697

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

49 130 697

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

175 377 915

Működési célú bevételek összesen

175 377 915

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

171 728 928

Működési célú kiadások

117 528 015

1. Személyi jellegű kiadások

49 478 392

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

6 026 085

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

38 278 415

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

21 296 000

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

2 149 123

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

300 000

9. Elszámolások és befizetések

Felhalmozási célú kiadások

37 326 904

1. Beruházási kiadások

3 175 000

2. Felújítások

34 151 904

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

16 874 009

Működési célú tartalékok

16 874 009

1. Általános tartalék

16 874 009

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

0

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 648 987

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 648 987

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

175 377 915

Működési célú kiadások összesen

138 051 011

Felhalmozási célú kiadások összesen

37 326 904

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

37 610 272

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-37 610 272

21. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok Ft-ban

Saját bevételek

2025. év

2026. év

2027. év

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

7 700 000

7 800 000

7 800 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

886 000

890 000

890 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

60 000

65 000

65 000

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

8 646 000

8 755 000

8 755 000

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2025. év

2026. év

2027. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

22. melléklet az 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen: