Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Libickozma Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot az 1. melléklet szerint. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete alapján 44.274.128 Ft tárgyévi bevétellel 44.274.128 Ft tárgyévi kiadással, 0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 24.575.348 Ft-ban a működési célú pénzmaradványt 17.133.797 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 36.309.145 Ft-ban, ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 13.519.600 Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1.757.548 Ft-ban,

bc) a dologi kiadásokat 16.226.490 Ft-ban,

bd) egyéb működési kiadások: 2.050.000 Ft-ban,

be) ellátottak pénzbeli támogatását 2.755.507 Ft-ban

bf) általános tartalék: 2.000.000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 5.000.000 Ft-ban ebből:

da) o a beruházások összegét 5.000.000 Ft-ban

db) o a felújítások összegét 0 Ft-ban,

dc) o a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban,

dd) o a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 5. melléklet alapján.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete és 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Eredetiben nem tartalmaz adatot.

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet szerint állapítja meg.

2. Bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000.000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

4. Előírányzat felhasználási ütemterv

7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

7. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

12. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette. (4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

9. Készpénzben történő kifizetések

13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek.

10. Záró rendelkezések

14. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési egészére kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Község Önkormányzata

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Libickozma Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 575 348

24 575 348

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 248 061

13 248 061

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása

B1131

9 057 287

9 057 287

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

1 300 000

1 300 000

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

300 000

300 000

4.4

Gépjárműadók

B354

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

5.

Működési bevételek

B4

300 000

300 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

5.5.

Ellátási díjak

B405

300 000

300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

0

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

26 175 348

26 175 348

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

17 133 797

17 133 797

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17 133 797

17 133 797

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

964 983

964 983

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

964 983

964 983

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

18 098 780

18 098 780

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

44 274 128

44 274 128

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

36309145

36309145

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

13519600

13519600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1757548

1757548

1.3.

Dologi kiadások

K3

16226490

16226490

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2755507

2755507

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2050000

2050000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1000000

1000000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1050000

1050000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

5000000

5000000

2.1.

Beruházások

K6

5000000

5000000

2.2.

Felújítások

K7

0

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K513

2000000

2000000

3.1.

Általános tartalék

2000000

2000000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

43309145

43309145

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

964983

964983

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

964983

964983

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

964983

964983

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

44274128

44274128

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

26 175 348

Működési célú

39 274 128

Pénzforgalmi bevételek

26 175 348

Pénzforgalmi kiadások

36 309 145

Működési célú támogatások

24 575 348

Személyi jellegű kiadások

13 519 600

Működési bevételek

300 000

Munkaadót terhelő járulékok

1 757 548

Közhatalmi bevételek

1 300 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

16 226 490

Működési célra átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 755 507

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

2 050 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 964 983

Működési célú tartalékok

2 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

964 983

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

5 000 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

5 000 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

5 000 000

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

26 175 348

KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 274 128

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

18 098 780

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

17 133 797

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

17 133 797

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

964 983

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

44 274 128

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

44 274 128

Működési célú bevételek összesen

44 274 128

Működési célú kiadások összesen

39 274 128

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

5 000 000

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2024.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

17 133 797

0

0

17 133 797

17 133 797

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

0

0

Összesen

17 133 797

0

0

17 133 797

17 133 797

6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2024.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

2.

0

Összesen

0

0

0

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2024

2025

2026

1.

Helyi adók

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

-

-

-

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

-

-

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

Kisértékű eszközök beszerzése

5 000 000

0

0

0

Önkormányzat összesen:

0

5 000 000

0

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2024. évi előirányzat

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés

Összesen

0

0

11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁS ÖSSZETÉTELE

2024-2025. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2024-2025 év

2024-2025 év

2024-2025 év

2024-2025 év

2024-2025 év

2024-2025 év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

2.

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 946

2 047 942

24 575 348

működési célú bevétel

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

adóbevételek

500 000

800 000

1 300 000

tám.ért.m.c.átvett

0

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 816

1 427 821

17 133 797

Egyéb támogatás

0

működési bevétel

3 500 762

3 500 762

4 000 762

3 500 762

3 500 762

3 500 762

3 500 762

3 500 762

4 300 762

3 500 762

3 500 762

3 500 763

43 309 145

Áht. megelőlegezés

964983

964 983

Előz.évi pénzm.fejl.

0

Felh.c.bevétel

0

BEVÉTELEK

4 465 745

3 500 762

4 000 762

3 500 762

3 500 762

3 500 762

3 500 762

3 500 762

4 300 762

3 500 762

3 500 762

3 500 763

44 274 128

személyi juttatás

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 633

1 126 637

13 519 600

munka.terh.jár

146462

146462

146462

146462

146462

146462

146462

146462

146462

146462

146462

146466

1 757 548

dologi kiadások

1352207

1352207

1352207

1352207

1352207

1352207

1352207

1352207

1352207

1352207

1352207

1352213

16226490

Ellátottak pénzbeli jutt.

229626

229626

229626

229626

229626

229626

229626

229626

229626

229626

229626

229621

2755507

egyéb mük. Kiadás

170833

170833

170833

170833

170833

170833

170833

170833

170833

170833

170833

170837

2050000

áht.belüli megel. v.fiz.

964983

964983

tartalék

2000000

2000000

Támogatás visszafiz

0

0

működési célú kiadás

3 990 744

3 025 761

3 025 761

3 025 761

5 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 774

39 274 128

Felhalmozási kiadások

felújítás

0

beruházás

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

5000000

Fejlesztési kiadások

5000000

Műk.és fejl.kiad.össz

3 990 744

3 025 761

3 025 761

3 025 761

5 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 761

3 025 774

44 274 128

13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2024.év

2025.év

2026.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

24 575 348

25 500 000

26 000 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

0

0

0

3.

Közhatalmi bevét

B3.

1 300 000

1 350 000

1 400 000

4.

Mük.bevételek

B4.

300 000

350 000

400 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

0

0

0

6.

Tulajd.bevétel

B.7

0

0

0

Fin.bevétel

B8

18 098 780

18 000 000

18 000 000

Bevételek összesen

44 274 128

45 200 000

45 800 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2024.év

2025.év

2026.év

1.

személyi juttatás

K1

13 519 600

14 519 600

15 519 600

2.

Munkad.terh.járulék

K2

1 757 548

1 887 548

2 017 548

3.

Dologi kiadások

K3

16 226 490

16 226 490

16 226 490

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

2 755 507

3 000 000

3 000 000

5.

Egyéb műk. Kadás

K5

2 050 000

2 050 000

2 050 000

tartalék

K513

2 000 000

1 516 362

986 362

Beruházás

K6

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Finansz.kiadás

K9

964 983

1 000 000

1 000 000

Kiadások összesen

44 274 128

45 200 000

45 800 000

15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Létszám előirányzat

Megnevezés

Teljes munkaidős

2

-falugondnok

1

-város és községgazdálkodás

1

Részmunkaidős

0

Közfoglalkoztatott

0