Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 01- 2022. 11. 30

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól

2021.12.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete - katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pap Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pap Község Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki, akik életvitelszerűen Pap településen élnek.

2. Támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, ellenszolgáltatás kérése nélkül, térítésmentes szociális tüzelőanyag juttatást állapíthat meg a településen élő, szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa mennyiségben, az önkormányzat által elnyert támogatott mennyiség erejéig.

(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető

a) a központi lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen is egyedül élő személy, akinek a havi nettó jövedelme a 130.000 Ft-ot nem haladja meg,

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 100.000 Ft-ot nem haladja meg,

és a szociális törvényben meghatározott vagyona nincs, valamint a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.

(3) A háztartásra, a jövedelem fogalmára, a jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A kérelem elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőre

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

e) nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül.

(5) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(6) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(7) A rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tűzifa-támogatás

a) azon igénylő részére, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,

b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

c) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(8) A tűzifa-támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(9) Amennyiben az ellátásban részesülő a (8) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének szabályait.

(10) A támogatást átruházott hatáskörben a Polgármester határozatban állapítja meg.

3. A támogatás igénylése

3. § (1) A tűzifa-támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást.

(3) A vagyoni helyzetre, együtt élők személyi adataira, családi állapotra, lakcímre, valamint a kérelem érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat a kérelem nyomtatványon kell megtenni.

(4)1 Az ellátás iránti kérelmeket 2021. december 1. napjától 2021. december 15. napjáig lehet benyújtani a Papi Közös Önkormányzati Hivatal 4631 Pap, Kossuth út 102. szám alatti hivatalos helyiségébe.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2020. november 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

K É R E L E M
szociális tüzelőanyag támogatásra

1. A kérelmező személyes adatai:
Neve: …………………......................................................................................
Születési neve:..............................................................................................................................
Anyja neve:..................................................................................................................................
Születés helye, ideje:...................................................................................................................
Lakóhely (állandó lakcíme): .......................................................................................... település
.......................................................................utca/út/tér.................házszám
Tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme): ..............................................település
.......................................................................utca/út/tér.................házszám
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Állampolgársága: ………………………………………………………………………………
Telefonszám:(nem kötelező megadni)…………………………………………………………..
E-mail cím:(nem kötelező megadni)…………………………………………...………………..

2. Ingatlan címe:
…………………………………………………………………………………………………
Lakáshasználat jogcíme:-tulajdonos, bérlő, szívességi lakáshasználó, albérlő, jogcím nélküli lakó, nincs lakása (a megfelelő aláhúzandó)

3. Az alábbi szociális ellátásban részesülök:

a) aktív korúak ellátása: □

b) időskorúak járadéka: □

c) települési támogatás: □

d) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek: □

4. Jövedelmi adatok:

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek jövedelme

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egy jogviszonyból származó jövedelem, táppénz

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj)

7.

Összes jövedelem

Egy főre számított havi jövedelem (Ügyintéző tölti ki!): …………………… Ft.

5. Egyéb nyilatkozatok:

1. Nyilatkozom, hogy lakóházat, melyben élek részben vagy egészben fával fűtöm. (megfelelő aláhúzandó!)

2. Kinyilatkozom, hogy nem minősülök olyan erdőgazdálkodónak, erdőtulajdonosnak, aki az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.

5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő felhasználásához.

1. kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Pap, 20… év …………………….. hó … nap.
…………………………………..
kérelmező
A kérelemhez csatolni kell:

1. munkáltatói igazolás, nyugdíjas szelvény az előző havi nettó jövedelemről

2. kérelem mellékletét képező vagyonnyilatkozat, jövedelem nyilatkozatok
Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: 'a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b)tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: Pap, .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Nyilatkozat gyermektartásdíj összegéről:
Kijelentem, hogy ............................................................... nevű gyermeke/i/m után a megelőző hónapban ........................ Ft/hó összegű tartásdíjat kaptam. ( Mellékelem az igazolást) - Nem kapok. Ennek oka:............................................................................................................................................................................
Tartásdíj ügyében tett intézkedésem bizonyítékaként csatolom:..............................................................................
Kijelentem, hogy .............................................................. nevű gyermekem után ...................Ft/hó árvaellátást kapok. ( Mellékelem az igazolást) - Nem kapok. Ennek oka:..................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, ellenkező esetben a már felvett támogatást is köteles vagyok visszafizetni.
Pap, 20... év .......................... hó .......... nap
,………………………………………..
kérelmező
Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező):
.........................................................................név /szül.:..................év.........................hó..............nap.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem .........................................................óta nincs.
Ennek oka:.................................................................................................................................................................
Munkaügyi Központ regisztrált igen nem
Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt összesen: ...............................................,-Ft
Ennek egyhavi átlaga:....................................,.-Ft
Pap, 20... év .......................... hó .......... nap
..............................................................
kérelmező
Nyilatkozat munkahellyel nem rendelkező esetén (kérelmező házastársa/élettársa):
.........................................................................név /szül.:..................év.........................hó..............nap.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy munkahelyem .........................................................óta nincs.
Ennek oka:.................................................................................................................................................................
Munkaügyi Központ regisztrált igen nem
Alkalmi munkából származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt összesen: ...............................................,-Ft
Ennek egyhavi átlaga:....................................,.-Ft
Pap, 20... év .......................... hó .......... nap
.............................................................
1

A 3. § (4) bekezdése a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.