Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 01. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete –a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pap Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,


a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Pap Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.


2.A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása


2. §. (1) Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

 1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
 5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 6. kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(2) Az önkormányzat folyamatosan keresi azon lehetőségeket, hogy az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások feltételeit javítsa, fejlessze, azok lehetőségeit bővítse. Ennek keretében az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a pályázati lehetőségek felkutatására és kihasználására.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti:

 1. a helyi hagyományok ápolását, kulturális értékeinek megőrzését, hagyományőrző közösségek működtetését, segítését,
 2. az egészséges életmód fenntartásához kapcsolódó programok, rendezvények tartását,
 3. nemzeti-, közösségi ünnepi alkalmak megrendezésének biztosítását,
 4. műsorok, falunapok, találkozók, előadások, bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezését,
 5. önkormányzati fórumok, rendezvények tartását,
 6. a különböző korosztályok művelődési, művészeti, közösség és érdekérvényesítési kezdeményezéseinek segítését,
 7. civil szervezetek közösségi életének segítését,
 8. a szabadidő eltöltéséhez, illetve szórakozási és közösségi igényekhez megfelelő lehetőségek biztosítását,
 9. a közösség számára internet-használatot biztosít,
 10. a település lakosai számára családi eseményeik megünnepléséhez helyszín biztosítása.

3.§Az önkormányzat a 2.§-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

 1. a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
 2. támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
 3. támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
 4. lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
 5. támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,
 6. lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
 7. kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,
 8. támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,
 9. közösségi internet szolgáltatást biztosít.


3.A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei


4. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

 1. közösségi színtér biztosításával,
 2. könyvtár biztosításával,
 3. egyéb nyílt területű ingatlan biztosításával,
 4. költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával,
 5. pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.


5. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatásokhoz a község teljes közigazgatási területére kiterjedően az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

 1. közösségi szintérként kijelöli az ingatlannyilvántartásában Pap 45/2 helyrajzi számú „kivett ifjúsági otthon”megjelölésű, 4631 Pap, Kossuth út 95/A. szám alatti ifjúsági házban lévő két 50 m2 nagyságú helyiséget és kiszolgáló helyiségeit
 2. a könyvtárként kijelöli az ingatlan-nyilvántartásban Pap 581 helyrajzi számú, „községháza” megjelölésű  4631 Pap, Kossuth út 102/A. szám alatti ingatlanán lévő 30 m2  nagyságú könyvtár helyiséget és kiszolgáló helyiségeit
 3. a Bárókertet, mint a kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt, önkormányzati tulajdonú területet (Pap belterület 43 hrsz, 4631 Pap, Kossuth út 91/A.)

(2) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér kulturális-közművelődési cél esetén térítésmentesen használható.

(3) A közösségi színtér térítési díjas rendezvényt is szervezhet.

(4) Nem közművelődési célú igénybevétel esetén a közösségi színtér bérleti szerződéssel, bérleti díj ellenében igényelhető. A közösség színtér használati díjainak megállapítása képviselő-testület hatásköre.


4.A közösségi színtér működtetésének személyi feltételei


6. § Az önkormányzat a közösségi színtér működtetésének személyi feltételeit Pap, Nyírlövő, Lövőpetri települési önkormányzatok és a Nemzeti Művelődési Intézet közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint művelődésszervező foglalkoztatásával biztosítja.


7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

 1. a településen működő köznevelési intézményekkel,
 2. kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
 3. egyházakkal és
 4. hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal,

(2) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kult. törvény előírásainak megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.

(3) Az önkormányzat a közművelődési lehetőségekről

 1. plakátok, szórólapok útján,
 2. a település honlapján

 nyújttájékoztatást a község lakossága részére.


5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása


8. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait és a közösségi színtér működtetését éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint finanszírozza, melynek forrása:

 1. a települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatására kapott költségvetési támogatás,
 2. az önkormányzat saját bevételei, valamint
 3. pályázati úton elnyert támogatások.

(2) Az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.

(3) A képviselő-testület a rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelete szerint. E támogatás nem veszélyeztetheti a rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását.
Záró rendelkezés


9. § Ez a rendelet a 2021. január 1. napján lép hatályba.

dr. Dolhai Edina

Kántor Tamás

jegyző

polgármester
A rendeletet kihirdettem.

Pap, 2020. november 30.dr. Dolhai Edina

    jegyző