Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pap Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat

a) költségvetési bevételeinek főösszegét 462 171 429 Ft-ban, ebből:

aa) a működési bevételek összegét 459 413 443 Ft-ban,

ab) a felhalmozási bevételek összegét 2 757 986 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásainak főösszegét 536 907 554 Ft-ban, ebből:

ba) működési kiadások összegét 520 015 578 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadások összegét 16 891 976 Ft-ban,

c) költségvetési hiányát -74 736 125 Ft-ban, ebből:

ca) működési célú hiányát-50 602 135 Ft-ban,

cb) felhalmozási célú hiányát -14 133 990 Ft-ban

d) finanszírozási egyenlegét 74 736 125 Ft-ban ebből:

da) finanszírozási bevétel összegét 85 867 806 Ft-ban

db) finanszírozási kiadás összegét 11 131 681 Ft-ban

e) Mérleg főösszeg egyenlegét 0 Ft-ban, ebből:

ea) Költségvetési és Finanszírozási bevételeket összesen 548 039 235 Ft-ban

eb) Költségvetési és Finanszírozási kiadásokat összesen 548 039 235 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. - 9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.

(8)2 A képviselő-testület az általános tartalékot 49 980 090 forintban, a céltartalékot 0 forintban állapítja meg, melyből 0 forint fejlesztési céltartalék

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználás mértékét kötelezettségvállalásonként 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a Papi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 2021. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(3) A köztisztviselők illetménykiegészítését a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében egységesen az alapilletmény 20%-ában állapítja.

7. § A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve éven túli kötelezettséget – a karbantartási és a folyamatos biztonságos működéshez szükséges szolgáltatásokat kivéve – nem vállalhat.

8. § A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 72/2020. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

9. § Az előirányzat módosításának szabályai]

(1) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:

a) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,

b) egyéb támogatásértékű bevételből.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.

10. § Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

11. § Támogatássokkal kapcsolatos előírások]

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

12. § Követelések, kötelezettségek]

(1) A lejárt követelés, térítési díj, bérleti díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

(2) A szociális étkeztetés igénybevétele során keletkezett díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezető a fenntartót - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 119. § (3) bekezdése szerinti jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében - évente értesíti a hátralékról.

(3) Az Áht. 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(4) Követelés lemondásáról a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.

13. § Készpénzben történő kifizetések]

Az Önkormányzatnál és a költségvetési szervnél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) vásárlási előleg, ellátmány: 100.000 Ft/hó

b) közfoglalkoztatottak munkabére: 100.000 Ft/fő

c) önkormányzati támogatás: 50.000 Ft/fő

d) hajtó, kenőanyag vásárlás: 50.000 Ft/alkalom

e) intézményi finanszírozás: 50.000 Ft/hó

14. § Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdése a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (8) bekezdése a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1.1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1.2. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2.1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9.1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9.1.1.1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9.2.1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9.3. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9.3.1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2.2.. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.