Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről és az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2023. 04. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről és az intézményi térítési díjakról

2023.04.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A gyermekek védelmének rendszere

1. A támogatások és ellátások formái

1. § (1) Pap Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátással, és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja.

(2) Pénzbeli és természetbeni ellátás

a) Beiskolázási települési támogatás

b) Születési települési támogatás

c) Gyermekétkeztetés

ca) Intézményi gyermekétkeztetés

cb) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

cc) Szünidei gyermekétkeztetés

(3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

a) Gyermekek esélynövelő szolgáltatása a Biztos Kezdet Gyerekház

b) Gyermekjóléti szolgáltatás

ba) Család és gyermekjóléti szolgálat

bb) Család és gyermekjóléti központ

c) Gyermekek napközbeni ellátása

ca) Bölcsődei ellátás

cb) Alternatív napközbeni ellátás

d) Gyermekek átmeneti gondozása a Helyettes szülői ellátás

2. Pénzbeli és természetbeni ellátás

2. § [Beiskolázási települési támogatás] A beiskolázási települési támogatás feltételeit a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

3. § [Születési települési támogatás] A születési települési támogatás feltételeit a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

4. § (1) [Gyermekétkeztetés] Az önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést

a) a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde intézménye által a bölcsődében, az óvodában, és a köznevelési intézményekben intézményi gyermekétkeztetés formájában,

b) a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerint biztosítja.

(2) A gyermekétkeztetésért a rendelet 1. mellékletében megállapított térítési díjat kell fizetni.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés tekintetében – a bölcsődei gyermekétkeztetés kivételével - a Gyvt.-ben biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken kívül további kedvezményt, mentességet nem biztosít.

(4) Az önkormányzat a bölcsődei gyermekétkeztetés személyi térítési díjából 100 % mértékű díjkedvezményt biztosít.

3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

5. § (1) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.

(3) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

a) az ellátás tartamáról,

b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,

c) az intézmény házirendjéről,

d) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.

(5) Az ellátásra jogosult köteles:

a) az (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,

b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

c) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett

változásokról nyilatkozni.

(6) Az ellátás megszűnésének eseteire a Gyvt.ben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. § (1) [ Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai - Biztos Kezdet Gyerekház] Az önkormányzat az eltérő élethelyzetből induló, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatásokat nyújt.

(2) A Biztos Kezdet Gyerekházat az önkormányzat tartja fenn.

7. § (1) [Család- és Gyermekjóléti Szolgálat] A család és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok és gyermekek számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A képviselő-testület a család- és gyermekjóléti szolgálatot a Szociális és Intézmény-fenntartó Társulás Pap fenntartásában működő Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap intézménye által működteti.

8. § (1) [Család- és Gyermekjóléti Központ] A család- és gyermekjóléti központ a kisvárdai járás területén ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait és a Gyvt. szerinti speciális feladatokat.

(2) A képviselő-testület család-és gyermekjóléti központot a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Kisvárdai Család- és Gyermekjóléti Központ által működtet.

4. Gyermekek napközbeni ellátása

9. § A gyermekek napközbeni ellátása a Gyvt. szabályai szerint történik.

10. § (1) [Bölcsődei feladatellátás] Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat fenntartásában működő Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde intézményében biztosítja.

(2) A gyermekek bölcsődei felvételének szabályaira a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A bölcsődei gondozás térítési díját a képviselő-testület a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat a bölcsődei gondozás személyi térítési díjából 100 % díjkedvezményt biztosít.

11. § [Alternatív napközbeni ellátás – játszóház] Az önkormányzat a Gyvt. szerinti alternatív napközbeni ellátás feladatait a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Kisvárdai Család-és Gyermekjóléti Központ játszóház működtetésével biztosítja.

5. Gyermekek átmeneti gondozása

12. § [Helyettes szülői feladatellátás] Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Kisvárdai Család – és Gyermekjóléti Központ által alkalmazott helyettes szülő útján látja el.

II. Fejezet

Záró rendelkezés

13. §1

14. §2

15. §3

16. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet4

Gyerekétkeztetés intézményi térítési díja

1.5 Bölcsőde napi négyszeri étkezés 605 Ft

1.1. reggeli 125 Ft

1.2. tízórai: 100 Ft

1.3. ebéd: 255 Ft

1.4. uzsonna: 125 Ft

2.6 Óvodai napi háromszori étkezés 605 Ft

2.1. tízórai 175 Ft

2.2. ebéd 285 Ft

2.3. uzsonna 145 Ft

3.7 Iskolai napi háromszori étkezés 700 Ft

3.1. tízórai 195 Ft

3.2. ebéd 340 Ft

3.3. uzsonna 165 Ft

4.8 Iskola csak ebéd 340 Ft

2. melléklet

Gyermekek napközbeni ellátása

1.9 Bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának összege: 0 Ft/fő/nap

1

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 1. pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 2. pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 3. pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 4. pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet 1. pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.