Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Hatályos: 2022. 01. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

2022.01.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szociális és Intézmény-fenntartó Társulás Pap társulásban résztvevő önkormányzatok Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásaival – a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a Szociális és Intézmény-fenntartó Társulás Pap (a továbbiakban: társulás) fenntartásában működő Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap intézmény személyes gondoskodása keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátásokra terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya a társulásban részt vevő önkormányzatok közigazgatási területeire terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területein élő, továbbá a szolgáltatást nyújtó intézménnyel jogviszonyban lévő természetes személyekre terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazása a gyermekjóléti szolgáltatásra terjed ki.

3. § (1) Az ellátás igénybevétele önkéntesen, jelzőrendszeren keresztül, vagy más szolgáltató javaslata alapján történhet.

(2) Az ellátás biztosítását az intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg.

(3) Az ellátás megszűnik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 37/A. §-ában foglaltak alapján.

4. § A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

5. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.