Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2023. 04. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról

2023.04.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 2. § tekintetében a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szociális Intézményfenntartó Társulás Pap társulásban résztvevő önkormányzatok Jéke Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mezőladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Újdombrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Újkenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásaival – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a Szociális és Intézményfenntartó Társulás Pap (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap intézmény személyes gondoskodása keretében nyújtott szociális alapellátásokra és az intézményi térítési díjak megállapítására terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya a társulásban részt vevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területein élő, továbbá a szolgáltatást nyújtó intézménnyel jogviszonyban lévő természetes személyekre terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazásában az étkeztetés igénybe vétele esetén szociálisan rászorultnak minősül:

a) az, aki a 60. életévét betöltötte,

b) az, akinek a háziorvos által igazolt egészségi állapota olyan, hogy a betegsége jellege következtében nem képes biztosítani önmaga ellátását.

c) az, akinek a fogyatékossága, illetve pszichiátriai betegsége a háziorvos által – a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján – igazolt betegsége olyan, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani önmaga ellátását.

d) az, akinek a háziorvos által – a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján – igazolt szenvedélybetegsége olyan, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani önmaga ellátását.

e) az a hajléktalan, aki nyilatkozatában tartózkodási helyeként a rendelet területi hatálya alá tartozó területet jelöli meg.

2. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái

3. § (1) A rendelet alkalmazása a következő gondoskodási formákra terjed ki:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) idősek nappali ellátása,

e) fogyatékos személyek nappali ellátása,

f) pszichiátriai betegek nappali ellátása

g) szenvedélybetegek

(2) Pap Község Önkormányzata a tanyagondnoki szolgáltatás által ellátott feladatokat külön rendeletben szabályozza.

(3) Pap Község Önkormányzata az étkeztetést a Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde intézmény konyhájáról munkanapokon elvitellel, vagy kiszállítással biztosítja.

3. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja és a kérelem elbírálásának szempontjai

4. § (1) Az ellátások igénybevétele iránti kérelem - a családsegítés kivételével - írásban, személyesen, vagy elektronikus formában terjeszthető elő a Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap intézmény

a) székhelyén,

b) telephelyein,

c) az ellátottak számára nyitva álló helyiségekben.

(2) Az igénylőnek a kérelméhez mellékelnie kell:

a) a kért ellátási típusnak megfelelő, kitöltött formanyomtatványokat,

b) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozatot, és az azt alátámasztó dokumentumokat.

c) demens ellátás kérése esetén a demencia kórképet megállapító szakvéleményt.

(3) A kérelmet az intézményvezető saját hatáskörben bírálja el, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik.

(4) Amennyiben az intézményvezető a kérelmet nem bírálja el, vagy a kérelmező a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, vagy elengedését kéri a döntés kézhezvételéről számított 8 napon belül, a kérelmező

a) a 3. § (1) bekezdés a) esetében Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja, a d)–g) pontjai tekintetében a Társulási Tanácshoz címzett panasszal élhet.

(5) Az intézményvezető a (4) bekezdésben meghatározott esetekben, a hozzá beérkezett kérelmeket a javaslatával együtt köteles az átvételtől számított 3 munkanapon belül a hatáskör gyakorlójához eljuttatni.

5. § (1) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmek elbírálásáról az intézményvezető dönt. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve a törvényes képviselőjét.

(2) Az intézményvezető a kérelmeket nyilvántartásba veszi, és a kérelem beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátásról. Amennyiben a kérelmező helyzete indokolja, az intézményvezető a felvételről azonnal gondoskodik.

(3) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető – a tanyagondnoki szolgáltatás és a családsegítést kivéve - az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselővel megállapodást köt.

(4) Az intézményvezető a megállapodást módosíthatja, ha

a) az ellátás időtartamát az ellátott vagy a törvényes képviselője módosítani kívánja,

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik,

c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok megváltoznak.

4. Külön eljárás lefolytatása nélkül az ellátás biztosítása

6. § Az intézményvezető külön eljárás lefolytatása nélkül köteles az ellátást biztosítani, ha annak hiánya az igénylő életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti. Amennyiben az élet és testi épség közvetlen veszélye már nem áll fenn, meg kell szüntetni az ellátást, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott indokok fennállnak.

5. Az ellátás megszűntetésének esetei és módja

7. § Az ellátás megszűnik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerint.

6. A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértéke

8. § (1) Ha a rendelet eltérően nem rendelkezik a rendeletben meghatározott ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások, melyek vonatkozásában az intézményi térítési díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) idősek nappali ellátása,

d) fogyatékos személyek nappali ellátása,

e) demens személyek nappali ellátása,

f) pszichiátriai betegek nappali ellátása.

(3) Térítésmentesen nyújtott szolgáltatás a családsegítés.

7. A térítési díj csökkentésének esetei, díjkedvezmények

9. §1 (1) Pap településen az önkormányzat az étkeztetés személyi térítési díjának megállapításakor az intézményi térítési díjból, jövedelemtől függetlenül

a) elvitel esetén 0 Ft/ellátási nap

b) kiszállítás esetén 95 Ft/ellátási nap

kedvezményt biztosít.

(2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megállapításakor az intézményi térítési díjból, jövedelemtől függetlenül 10 Ft/gondozási óra kedvezményt kell biztosítani.

(3) Az Idősek nappali ellátását igénybevevők személyi térítési díjának megállapításakor az intézményi térítési díjból, jövedelemtől függetlenül

a) napközbeni tartózkodás esetén étkeztetés nélkül 1155 Ft/ellátási nap

b) napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén 1385 Ft/ellátási nap

kedvezményt kell biztosítani.

(4) A fogyatékos személyek nappali ellátását igénybevevők személyi térítési díjának megállapításakor az intézményi térítési díjból, jövedelemtől függetlenül 0 Ft/ellátási nap kedvezményt kell biztosítani.

(5) A demens személyek nappali ellátását igénybevevők személyi térítési díjának megállapításakor az intézményi térítési díjból, jövedelemtől függetlenül 0 Ft/ellátási nap kedvezményt kell biztosítani.

(6) A pszichiátriai betegek nappali ellátását igénybevevők személyi térítési díjának megállapításakor az intézményi térítési díjból, jövedelemtől függetlenül 0 Ft/ellátási nap kedvezményt kell biztosítani.

(7) A szenvedélybetegek nappali ellátását igénybevevők személyi térítési díjának megállapításakor az intézményi térítési díjból, jövedelemtől függetlenül 0 Ft/ellátási nap kedvezményt kell biztosítani.

10. §2

11. §3

12. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet4

Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

1. Étkeztetés:

1.1. Elvitellel: 735 Ft/ellátási nap

1.2. Kiszállítással: 930 Ft/ellátási nap

2. házi segítségnyújtás: 10 Ft/gondozási óra

3. Idősek nappali ellátása:

3.1. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén étkeztetés nélkül: 1155 Ft/ellátási nap

3.2. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén: 2120 Ft/ellátási nap

4. Fogyatékos személyek nappali ellátása:

4.1. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén étkeztetés nélkül: 0 Ft/ellátási nap

4.2. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén: 510 Ft/ellátási nap

5. Demens személyek nappali ellátása

5.1. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén étkeztetés nélkül: 0 Ft/ellátási nap

5.2. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén: 510 Ft/ellátási nap

6. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

6.1. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén étkeztetés nélkül: 0 Ft/ellátási nap

6.2. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén: 625 Ft/ellátási nap

7. Szenvedélybetegek nappali ellátása

7.1. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén étkeztetés nélkül: 0 Ft/ellátási nap

7.2. Napi intézményi térítési díj napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén: 605 Ft/ellátási nap

1

A 9. § a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.