Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.06.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes

a)1 költségvetési bevételeinek főösszegét 545 892 589 Ft-ban, ebből

aa) a működési bevételek összegét 533 327 311 Ft-ban,

ab) a felhalmozási bevételek összegét 8 747 485 Ft-ban,

b)2 költségvetési kiadásainak főösszegét 640 533 633 Ft-ban, ebből

ba) működési kiadások összegét 606 849 667 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadások összegét 33 683 966 Ft-ban,

c)3 költségvetési hiányát 14 620 207 Ft-ban, ebből

ca) működési célú hiányát 14 620 207 Ft-ban,

cb) felhalmozási célú hiányát 0 Ft-ban

d)4 finanszírozási többletét 94 641 044 Ft-ban, ebből

da) finanszírozási bevétel összegét 106 365 280 Ft-ban

db) finanszírozási kiadás összegét 11 724 236 Ft-ban

e) Mérleg főösszeg egyenlegét 0 Ft-ban, ebből

ea)5 Költségvetési és Finanszírozási bevételeket összesen 652 257 869 Ft-ban

eb)6 Költségvetési és Finanszírozási kiadásokat összesen 652 257 869 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Papi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban és az éves létszámkeretet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az intézmény éves létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9)7 Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános és 49 937 106 Ft céltartalékot állapít meg.

3. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználás mértékét kötelezettségvállalásonként 500 000 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

5. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

6. § (1) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát kötelezettenként el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2021. december 31-én fennálló 1 000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti.

7. § (1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a Papi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 2022. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetménykiegészítését a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében egységesen az alapilletmény 20 %-ában állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését és annak mértékét az alábbiak szerint engedélyezi:

a) vásárlási előleg, ellátmány 100 000 Ft/hó

b) közfoglalkoztatottak munkabére 100 000 Ft/fő

c) önkormányzati támogatás 50 000 Ft/fő

d) hajtó, kenőanyag vásárlás 50 000 Ft/alkalom

e) intézményi finanszírozás 50 000 Ft/hó

f) az önkormányzat és az intézmény rendezvényeivel kapcsolatos kiadások 500 000 Ft/szolgáltatás

9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (9) bekezdése a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.