Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

2022.04.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, valamint az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételére és az államháztartáson kívülre történő végleges pénzeszközátadásra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra és a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

2. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) dönt.

(2) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz átvétel következményeit.

3. Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának feltételei, a támogatás odaítélése

3. § (1) A Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzat terhére, kérelemre, céljellegű vissza nem térítendő támogatást nyújthat Pap településen székhellyel működő társadalmi önszerveződő közösségek, egyházak, sportegyesületek, klubok, alapítványok részére kizárólag a település érdekében végzett tevékenység kiadásai finanszírozására.

(2) A céljellegű támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti önkormányzati támogatás iránti kérelem nyomtatványon kell benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) az államháztartáson kívüli szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést, amennyiben ilyennel rendelkezik,

b) az államháztartáson kívüli szervezet alapításáról szóló dokumentumot,

c) a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség fennállásáról vagy hiányáról,

d) a rendelet 3. melléklete szerinti közzétételi kérelmet a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről.

(4) A támogatások odaítéléséről az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében rendelkezésre álló előirányzat figyelembevételével a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül dönt.

(5) A támogatás nyújtására vonatkozó képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját, a támogatás kifizetésének módját, a támogatás felhasználásáról történő elszámolás határidejét.

(6) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás, vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.

4. § Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha:

a) a támogatott lejárt esedékességű, hatvan napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

b) ha a támogatottal szemben csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,

c) ha a támogatásban részesülő az előző két évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el.

4. A támogatási szerződés

5. § (1) A képviselő-testület határozatával megállapított, önkormányzat által nyújtott támogatás folyósítására támogatási szerződést kell kötni a 4. melléklet szerinti tartalommal.

(2) A támogatási szerződés az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő kötelezettségvállalás alapdokumentuma.

(3) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a felek megnevezését, címét, képviseletükben eljáró személyeket,

b) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás felhasználásának célját,

e) a támogatás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítés határidejét, módját és ütemezését,

g) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

h) a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés

időpontját, időtartamát és feltételeit.

(4) Az önkormányzati támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően, az abban foglalt ütemezés szerint, a támogatott pénzintézeti számlájára történő átutalással kell teljesíteni.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatási szerződést a hivatal jegyzője készíti elő, a szerződés megkötésére és önkormányzat általi aláírására a gazdálkodási szabályzat kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

5. A támogatás elszámolása

6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatás felhasználásáról

a) eseti jellegű támogatás esetén a cél megvalósulását követő 30 napon belül,

b) általános célú működési támogatás esetén a tárgyévet követő év február 28. napjáig kell

elszámolni.

(3) A támogatottnak az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

a) kitöltött 5. melléklet szerinti Elszámoló lapot,

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain másolást megelőzően szükséges feltüntetni „Elszámolva Pap Község Önkormányzata ………számú támogatási szerződése terhére ….. Ft összegben”,

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példányát,

d) a támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolót.

(4) Amennyiben a támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a támogatottnak a támogatással és az önrész összegével együttesen kell elszámolnia.

(5) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a képviselő-testület dönt.

7. § (1) A támogatott által benyújtott elszámolást a hivatal pénzügyi ügyintézője ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés során meg kell győződni arról, hogy a támogatás felhasználása a célnak megfelelően, és jogszerűen történt. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét, és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón rögzíteni kell.

(3) Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel és kapcsolódnak a támogatott feladathoz.

(4) Működési célú támogatás terhére azok a költségek számolhatóak el, amelyek az államháztartáson kívüli szervezet létesítő okiratának megfelelő tevékenységéhez kapcsolódnak.

8. § (1) Az elszámolás elfogadásáról a tartalmi és számszaki ellenőrzését követően, az ellenőrzés megállapításainak figyelembevételével a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számol el a támogatás felhasználásáról, akkor a támogatást a támogatottnak a Ptk. szerinti, a támogatás átutalása és a visszafizetés közötti időre elszámolt késedelmi kamattal növelten kell visszafizetnie.

(3) A fel nem használt támogatást a támogatott az elszámolást követő 15 napon belül köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(4) A támogatásról való elszámolás elutasítása, vagy a részbeni elutasítása esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolással el nem fogadott részére eső összegét, annak utalása időpontjától számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal együtt az önkormányzat támogatási szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára visszafizetni.

(5) Amennyiben a késedelem a kilencven napot meghaladja, és a támogatott felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a támogató polgári peres vagy nemperes eljárás útján érvényesíti követelését a támogatottal szemben.

6. A támogatás nyilvántartása és közzététele

9. § (1) A támogatásokról és az elszámolási kötelezettség teljesítéséről a hivatal a 6. melléklet szerint nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, a támogatás formáját, az átutalás idejét, a támogatás cél szerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen nyolc évig megőrizni, továbbá a támogató ilyen irányú felhívása esetén támogatott köteles azokat bemutatni.

10. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.