Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályairól, és a közszolgáltatási díj mértékéről

Hatályos: 2024. 01. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályairól, és a közszolgáltatási díj mértékéről

2024.01.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A közszolgáltatással ellátott terület határai, a közszolgáltatás tartalma

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) a Közszolgáltatónak Pap Község Önkormányzata közigazgatási területén belül kell ellátnia.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és az átadási helyre történő elszállításáról gondoskodni.

2. A közszolgáltató megnevezése, az átadási hely

2. § (1) Pap Község Önkormányzata közigazgatási területén a közszolgáltatás ellátását Kovács József egyéni vállalkozó (4600 Kisvárda, Halasy Gyula utca 18.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.

(2) A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, vagy egyéb jogcímen használójától (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Kisvárda 0260 hrsz. szennyvíztisztító átadási helyre köteles szállítani.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen belül, folyamatosan köteles ellátni.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja

3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű, olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

4. § (1) A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül - az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban – elvégezni. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(2) A közszolgáltató köteles a szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét igazolni, és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni.

(3) A közszolgáltató köteles évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak adatot szolgáltatni.

5. § A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

c) a környezetbiztonságra, illetve a havaria elhárítására vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel, ezen felül a felügyeletet ellátó hatóságnál megtörtént a közszolgáltató bejelentése.

6. § A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése mechanikai védelemmel ellátott burkolt felülettel rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált vizek az előírásoknak megfelelő elvezetése biztosított. A nem közművel összegyűjtött szennyvizek elszállítására használt gépjárművek tisztítása, fertőtlenítése közterületen és természetes vizek közelében nem végezhető.

4. A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei

7. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának a bejelentéstől számított maximális határidejét,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját,

c) a közszolgáltatás ellátásának igazolási és ellenőrzési módját,

d) az átadási hely megnevezését,

e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,

f) a közszolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,

g) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.

5. A közszolgáltatás igénybevétele, az ingatlantulajdonos kötelezettségei

8. § (1) A rendszeres életvitel szerűen lakott ingatlanok esetében az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben – de legalább évente egy alkalommal - igénybe venni a közszolgáltatást, valamint annak a 11. §-ban meghatározott díj alapján számított ellenértékét megfizetni.

(2) Az igénybevétel szükségességének megállapításakor az ingatlantulajdonos köteles megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének rendszeressége megfelelő, ha a (2) bekezdésben foglaltak teljes mértékben teljesülnek.

9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

10. § Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

6. A közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke, a díj megfizetésének módja

11. § A közszolgáltatás igénybevételével az ingatlantulajdonost díjfizetési kötelezettség terheli.

12. §1 A közszolgáltató által a közszolgáltatás ellátásáért érvényesíthető díj legmagasabb mértéke 2 630,- Ft+áfa/m3.

13. § A közszolgáltató számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, legkésőbb a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

7. Személyes adatok kezelése

14. § Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása vonatkozásában jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő, valamint bejelentkező ingatlantulajdonosok személyes adatainak kezelésére.

15. § Közszolgáltató a 14. § szabályozott adatkezelési feladatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles ellátni.

16. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A 12. § a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.