Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről

Hatályos: 2023. 04. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről

2023.04.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Papi Református Egyházközség tulajdonát képező Pap 138/3 hrsz alatti „kivett temető” művelési ágú temetőre (a továbbiakban: köztemető), és a Pap Község Önkormányzata tulajdonát képező Pap 138/3/A hrsz alatti ravatalozóra (a továbbiakban: ravatalozó) terjed ki.

2. A köztemető fenntartása, üzemeltetése

2. § A köztemető és létesítményei fenntartásáról és üzemeltetéséről Pap Község Önkormányzata a Papi Református Egyházközséggel kötött megállapodás alapján gondoskodik.

3. A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi és tárgyi infrastrukturális feltételek biztosítása

3. § Az önkormányzat a köztemetőben a vízvételi lehetőséget kút és közkifolyó létesítésével biztosítja.

4. A köztemető és a ravatalozó használata, igénybevétele

4. § (1) A temető nyitvatartási ideje időben nem korlátozott.

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

5. § A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni tilos.

6. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(2) A síremlék bontásából származó törmelék a köztemető területén nem tárolható, azok elszállításáról a munkálatot végző köteles gondoskodni.

7. § (1) Az üzemeltető előzetes hozzájárulásával és az általa kijelölt helyen a közlekedés, és a temetkezési tevékenység rendjének zavarása nélkül pad állítható.

(2) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(3) Az (1) bekezdés kivételével a – a 21. § (1) bekezdésében meghatározott - temetési hely külső határvonalain kívül semmilyen növényzet nem telepíthető, illetve semmilyen műtárgy nem állítható.

8. § A köztemető területére kutyát, vagy más állatot bevinni – a vakvezető, munka és szolgálati kutyák kivételével – tilos.

9. § A köztemető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

10. § (1) A köztemetőben gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik:

a) a mozgáskorlátozottakra, valamint

b) az üzemeltető által kiadott hozzájárulással rendelkező vállalkozóra, temetkezési szolgáltatókra.

11. § A köztemető területén sem temetkezési szolgáltatásra utaló, sem más célú reklám, hirdetőtábla, plakát, hirdetés nem helyezhető el.

12. § A köztemetőben gyertyát, mécsest gyújtani kizárólag fokozott körültekintéssel és csak úgy lehet, hogy az ne okozzon tüzet.

13. § A ravatalozó helyiséget legalább 1 órával a gyászszertartás kezdete előtt, a felravatalozás megtörténte után ki kell nyitni, és a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.

5. Temetési helyek

14. § A köztemetőben a következő temetési helyek biztosítottak:

a) egyes felnőtt sírhely

b) kettős felnőtt sírhely

c) gyermek sírhely

6. A sírhelyek elhelyezése

15. § A sírhelyek egymástól való oldal távolsága – külső méret alapul vételével – 0,6 méter.

16. § A temetési helyeket az elhalálozás sorrendjében kell kijelölni.

7. A sírhelyek méretezésére és a sírjelek alkalmazására vonatkozó szabályok

17. § (1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – további legfeljebb egy elhalt vagy kettő 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető.

(2) Felnőtt sírba a koporsón kívül még további két urna helyezhető el.

18. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) egyes felnőtt sírhely:

aa) belső méret: 2,00x0,90

ab) külső méret: 2,50x1,40

b) kettős felnőtt sírhely:

ba) belső méret: 2,00x1,90

bb) külső méret: 2,50x2,40

c) gyermek sírhely:

ca) belső méret: 1,50x0,60

cb) külső méret: 2,00x1,10

méter.

(2) Gyermeksírhelynek minősül a 14. életévét be nem töltött halott sírhelye.

19. § (1) A sírhelyet kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(2) A sírjel nem foglalhat el jelen rendeletben meghatározott temetési hely külső méreteinél nagyobb területet.

(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet az üzemeltető felszólítására 15 napon belül el kell távolítani.

(4) A temetési hely kijelölése az üzemeltető feladata. Be kell jelenteni az üzemeltető felé bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot.

8. A temetési helyek gazdálkodási szabályai

20. § (1) A sírhelyeket folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(2) Felnőtt sírba a koporsón kívül még további két urna helyezhető el.

9. A temetési hely megváltási időtartama és díja

21. § A sírhely egyszeri megváltásának időtartama 25 év.

22. § Az egyes temetési helyekért megváltási díjat nem kell fizetni.

23. § A megváltási idő letelte után a temetési helyek 25 évre újraválthatók. Az újraváltás díja megegyezik az újraváltáskor érvényben lévő megváltási díjjal.

10. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei

24. § Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál, eltemetésénél a legnagyobb gonddal, és a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.

25. § A temetésnek és a gyászszertartásnak az idejét – a temetésről gondoskodó igényeinek figyelembevételével – a köztemető üzemeltetője állapítja meg. Ehhez az időponthoz a szertartást végző személyek is kötelesek alkalmazkodni.

26. § (1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára a búcsúztatás, szertartás megkezdéséig, illetve annak ideje alatt – nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holtest koporsóját.

(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen, lezárt állapotban kell felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad.

11. Növényzet elhelyezése, a sírhely gondozása

27. § (1) A hozzátartozók részéről a temetőben előzetes bejelentés nélkül a következő munkák végezhetők:

a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása

b) cserepes, vágott és művirág, koszorú, vagy sírdísz ültetése, ápolása.

(2) A növényzet nem nyúlhat át a szomszédos sírhelyekre és a sírhelyek megközelítését szolgáló útra, valamint a sírhelyen túlra.

(3) E szakaszban meghatározottakkal ellentétesen elhelyezett növényzetet az üzemeltető felszólítására a sírhely felett rendelkezési joggal rendelkező 15 napon belül köteles eltávolítani.

28. § A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

29. § Nem szabad a sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

12. A temetőfenntartási hozzájárulás, az igénybevételi díj

30. § (1) A temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozás-szerűen munkát végző személyek temetőfenntartási hozzájárulási díjat fizetnek, melynek összege 0 Ft.

(2) A temetkezési szolgáltatók a ravatalozóban történő holttestek hűtéséért díjat kötelesek fizetni. A díj mértéke az 5 napot meghaladó hűtés esetén 1 000 Ft/nap.

13. A köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

31. § A temetőben történő munkavégzést – a 27. § (1) bekezdésében foglalt kivételével – a temető üzemeltetője részére a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 24 órával be kell jelenteni.

32. § Hatályát veszti a temetkezési tevékenységről szóló 18/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.

33. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.