Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

korszerűsítési támogatásról

Hatályos: 2024. 04. 18

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

korszerűsítési támogatásról

2024.04.18.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Pap Község Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a településen élő személyekre.

(2) E rendelet alapján Pap Község Önkormányzata közigazgatási területén lévő lakott ingatlanban végzendő, e rendeletben meghatározott munkák elvégzéséhez adható támogatás.

A támogatás célja, módja, mértéke

2. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújthat lakóház ivóvíz-, illetve elektromos hálózatra történő csatlakozásának költségeire.

(2) A támogatás egyösszegű és visszatérítendő, amely formáját tekintve kamatmentes kölcsön.

(3) A támogatás adható maximális összege 180.000,- Ft, de legfeljebb a közműszolgáltató által kiállított bekötésről szóló számla szerinti összeg.

(4) A támogatás 36 hónapra nyújtható. A támogatott a kölcsönt a teljes futamidő lejárta előtt is visszafizetheti.

(5) A kölcsön visszafizetését a támogatás folyósítását követő hónap 10. napjáig meg kell kezdeni és havi rendszerességgel, a támogatási szerződésben meghatározott módon kell törleszteni.

A támogatás jogosultsági feltételei

3. § (1) Támogatásban részesülhet az a kérelmező,

a) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedülálló személy esetén a szociális vetítési alap összegének 500 %-át,

b)1 aki a kölcsön biztosítására olyan ingatlannal, vagy adott ingatlanban legalább 1/4-ed mértékű olyan tulajdoni hányaddal rendelkezik, mely elidegenítési tilalom és végrehajtási jog bejegyzéstől mentes,

c) aki jelzáloggal terhelt ingatlana esetén a jelzálogjog jogosultjától hátralékmentességi igazolással, valamint a további jelzálog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik,

d) aki az önkormányzat közigazgatási területén lévő, a kérelmezett támogatással érintett ingatlanban bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

e) osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a beruházás megvalósítását valamennyi tulajdonostárs írásos nyilatkozatával támogatja.

(2) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező

a) akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van,

b) aki a kérelemben olyan bizonyítottan valótlan adatot közöl, amellyel jogosulatlan előnyt szerezhet.

A kérelem benyújtása

4. § A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező, a házastárs vagy élettárs, a vele együtt élő családtag vagy a vele egy háztartásban lakó személy jövedelemigazolását,

b) élettársak esetén együttélési nyilatkozatot,

c) 14 éven felüli – nappali tagozatos – gyermek iskolalátogatási igazolását.

Az odaítélés feltételei és az eljárás menete

5. § (1) A támogatás célonként egy alkalommal adható. Ugyanarra az ingatlanra 3 éven belül ismételt helyi támogatás akkor adható, ha a kérelmező a korábban megítélt támogatást (a futamidő vége előtt) maradéktalanul, késedelem nélkül visszafizette.

(2) A támogatás iránt benyújtott kérelmekről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(3) A megítélt támogatásra, annak visszafizetésére, a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozóan ügyvéd ellenjegyzésével ellátott szerződést kell kötni a polgármesteri döntés meghozatalától számított 60 napon belül. A szerződést az Önkormányzat képviseletében a Polgármester írja alá. A szerződéskötés feltétele, hogy a támogatásra jogosult a polgármester döntésének meghozatalától számított 60 napon belül a szükséges adatokat, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat benyújtsa.

(4) A támogatás kifizetése – a közműszolgáltató által kiállított számlát követően – 15 napon belül átutalással a szolgáltató részére történik.

(5) Az önkormányzat a támogatással érintett ingatlant annak visszafizetéséig jelzálogjoggal megterheli, és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. A jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről az önkormányzat gondoskodik.

(6) A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére – az önkormányzat által kiadott törlési engedély birtokában - a támogatott köteles, a törlés igazgatási szolgáltatási díja a kérelmezőt terheli.

(7) A folyósított kölcsönről nyilvántartást kell vezetni, valamint a törlesztés teljesítését folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

A kölcsönszerződés felmondása

6. § (1) A kölcsönszerződést – az e rendeletben foglalt kivételek esetén – fel kell mondani és a támogatás törvényes kamatokkal növelt teljes összegének 30 napon belül történő visszafizetésére kell kötelezni a támogatottat, ha a támogatott írásbeli felszólítás ellenére – a megjelölt határidőre – fizetési, törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A kölcsönszerződés felmondására és a támogatás egy összegben történő visszafizetésére való kötelezésre átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult.

(3) A bejegyzett jelzálogjog ranghelyének megváltoztatásáról, illetve az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő bejegyzéshez való hozzájárulásról (kérelemre) átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(4) Amennyiben a támogatott és házastársa házasságuk felbontására tekintettel az ingatlanon fennálló tulajdonközösséget megszüntetik, az ingatlan kizárólagos tulajdonát megszerző fél a kölcsön törlesztését változatlan feltételek mellett köteles magára vállalni.

A helyi támogatásból fennálló követelés jogi úton történő érvényesítése

7. § (1) A támogatott önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a helyi támogatás visszafizetése érdekében az önkormányzat intézkedik a jogi eljárás megindításáról.

Adatkezelés és ellenőrzés

8. § (1) A támogatott nyilatkozni köteles arról, hogy hozzájárul – a kérelem nyomtatványban megjelölt adatkörben – személyes adatainak kezeléséhez.

(2) A támogatott tűrni köteles, hogy a közölt adatok valódisága előzetesen és utólag – akár helyszíni szemle tartásával is – ellenőrzésre kerüljön.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.