Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

fiatalok első lakáshoz jutásának helyi támogatásáról

Hatályos: 2024. 03. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

fiatalok első lakáshoz jutásának helyi támogatásáról

2024.03.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújthat fiatalok első lakásának megszerzéséhez.

(2) Támogatásra jogosultság szempontjából első lakáshoz jutónak kell tekinteni azon fiatal házaspárokat, élettársakat, ahol a támogatás igénylésének időpontjában a házastársak, élettársak egyike sem töltötte be a 40. életévét és akiknek külön-külön vagy együttesen ½ részarányt meghaladó lakástulajdona nincs és nem is volt.

(3) Támogatás nyújtható

a) magánlakás építésére,

b) lakás vásárlására.

(4) Lakásvásárlás esetén támogatás csak akkor nyújtható, ha a megvásárolni kívánt lakás műszaki állapota alkalmas arra, hogy a támogatottak lakásproblémáját legalább 10 évig megoldja. Az ingatlan műszaki állapotát a Polgármester ellenőrzi.

(5) Támogatás kizárólag Pap községben megvalósuló lakásszerzéshez adható.

2. § (1) A támogatás összege lakás

a) vásárlásnál 200.000,-Ft,

b) építésnél 400.000,-Ft.

(2) A támogatás formája visszatérítendő kamatmentes kölcsön.

(3) A megállapított támogatást a folyósítást követő hónap első napjától számított 40 hónap alatt

a) lakás vásárlásnál havi 5 000,-Ft,

b) lakás építésénél havi 10 000,-Ft

részletekben kell visszafizetni Pap Község Önkormányzata pénzintézeti számlájára.

(4) A törlesztő-részletek visszafizetésének havi esedékességi határnapja minden hónap 15. napja.

(5) A támogatás összegének kifizetéséről a Papi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője gondoskodik.

3. § (1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani Pap Község Önkormányzata Polgármesteréhez

a) lakásvásárlásnál ügyvéd által ellenjegyzett adás-vételi szerződés megkötését

b) új lakás építése esetén az építési engedély jogerő emelkedését

követő 60 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) lakásvásárlás esetén ügyvéd által ellenjegyzett adás-vételi szerződés másolatát

b) új lakás építése esetén jogerős építési engedély másolatát,

c) házassági anyakönyvi kivonatot

d) élettársi jogviszonyban együttélés tényét igazoló magánokiratot,

(3) A kérelmekről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

4. § (1) A megítélt támogatásra, annak visszafizetésére, a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére vonatkozóan ügyvéd ellenjegyzésével ellátott szerződést kell kötni az önkormányzati döntés meghozatalától számított 60 napon belül. A szerződést az Önkormányzat képviseletében a Polgármester írja alá.

(2) A támogatás kifizetése a szerződés megkötését követő 15 napon belül banki átutalással közvetlenül a kérelmezőknek történik.

(3) A jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről az önkormányzat gondoskodik.

(4) A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére – az önkormányzat által kiadott törlési engedély birtokában - a támogatott köteles, a törlés igazgatási szolgáltatási díja a kérelmezőt terheli.

(5) A folyósított kölcsönről nyilvántartást kell vezetni, valamint a törlesztés teljesítését folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

5. § (1) A kölcsönszerződést fel kell mondani és a támogatást azonnal és egy összegben kell visszafizetni:

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerinti késedelmi kamattal számolva, ha a támogatásban részesített 3 havi részletfizetési kötelezettségét elmulasztotta,

b) ha a törlesztés időszaka alatt az önkormányzat támogatásával szerzett lakást elidegeníti, a kapott támogatást az elidegenítés időpontjáig nem fizette vissza.

(2) A kölcsönszerződés felmondására és a támogatás egy összegben történő visszafizetésére való kötelezésre átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult.

(3) Amennyiben a támogatott és házastársa házasságuk, élettársak élettársi kapcsolatuk felbontására tekintettel az ingatlanon fennálló tulajdonközösséget megszüntetik, az ingatlan kizárólagos tulajdonát megszerző fél a kölcsön törlesztését változatlan feltételek mellett köteles magára vállalni.

(4) A támogatott önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a helyi támogatás visszafizetése érdekében az önkormányzat intézkedik a jogi eljárás megindításáról.

6. § (1) A támogatott nyilatkozni köteles arról, hogy hozzájárul – a kérelem nyomtatványban megjelölt adatkörben – személyes adatainak kezeléséhez.

(2) A támogatott tűrni köteles, hogy a közölt adatok valódisága előzetesen és utólag – akár helyszíni szemle tartásával is – ellenőrzésre kerüljön.

7. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.