Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az önkormányzatok számára az éves költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő. A költségvetés készítésével kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az éves költségvetésben kerülnek megtervezésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által meghatározott, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai.
A költségvetés tartalmazza az önkormányzat számszerűsíthető forrásait és az egyes feladatok megvalósítására felhasználható kiadások előirányzatát.
A kötelezően előírt szabályok megvalósítása mellett a költségvetési rendelettervezethez kiegészítő szöveges tájékoztató táblák is kapcsolódnak a mind szélesebb körű tájékoztatás érdekében.
A Rendelettervezet a gazdálkodás lebonyolításával összefüggésben, a jogszabályi előírásokkal összhangban további helyi szabályok megállapítására is tesz javaslatot.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegeit, azok működési és felhalmozási megbontását tartalmazza, illetve a költségvetési egyenleg összegét, szintén megbontva működési,- felhalmozási többlet és hiány szerint. Külön mellékletben kerülnek bemutatásra az önkormányzat működési célú, illetve felhalmozási célú bevételei és kiadásai, valamint a kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok is.
A működési és felhalmozási hiány finanszírozási módját tartalmazza, figyelembe véve, hogy működési hiány nem tervezhető.
A 2. §-hoz
A jogszabályi követelményeknek megfelelően a rendelet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség arányának megállapításához.
Külön melléklet részletezi az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait, valamint az állami költségvetésből juttatott normatív támogatásait.
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat, és felújításokat, bemutatva az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseket szintén különálló mellékletek tartalmazzák.
Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtani kívánt céljellegű támogatások önálló mellékletben kerülnek meghatározásra.
A rendeletben külön-külön mérlegek állapítják meg a kötelező, az önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatokkal kapcsolatban tervezett bevételek és kiadások előirányzatait, önkormányzati és intézmények összesen megbontásban.
Szintén meghatározásra kerülnek a rendeletben az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet általános tartalékot állapít meg.
A 3. §-hoz
A gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodásra vonatkozóan tartalmaz előírásokat. A jóváhagyott előirányzatok betartására tartalmaz rendelkezéseket. Jutalom kifizetésére ír elő kötelezettségeket.
Az önkormányzati biztos kirendelését szabályozza, valamint meghatározza a tartozásállomány nagyságát. Az önkormányzati biztos kirendelése a meghatározott esetben kötelező, amit az államháztartásról szóló törvény is előír.
A kiegészítő támogatás igényléséről rendelkezik. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket állapítja meg.
A 4. §-hoz
A költségvetési rendelet módosítására, az azzal kapcsolatos hatáskörökre, határidőkre, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás módjaira, az előirányzat túllépés felelősségére vonatkozóan ír elő kötelezettségeket.
Az 5. §-hoz
A költségvetési szervek létszám és bérgazdálkodási jogkörére és az előirányzat felhasználásra vonatkozóan szabályoz.
A 6. §-hoz
A kis összegű követelések behajtására vonatkozóan állapít meg szabályokat.
A 7. §-hoz
A köztisztviselői illetményalap összegét, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítésnek mértékét állapítja meg.
A 8. §-hoz
A készpénzben történő kifizetésekről rendelkezik.
A 9. §-hoz
A költségvetési szervek gazdálkodásának ellenőrzéséről rendelkezik.
A 10. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.