Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2022. 06. 01
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Végső előterjesztői indokolás
Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 6. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a rendelet véleményezésére feljogosított szervek véleményének kikérésével alkotta meg rendeletét.
Az Eüatv. kimondja, hogy a települési önkormányzat háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti, védőnői és iskola-egészségügyi ellátásról köteles gondoskodni. Ennek megfelelően az önkormányzat által működtetett valamennyi egészségügyi alapellátás körzetét rendeletben kell megállapítani.
Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásának megfelelően kell az önkormányzati rendeletben meghatározni.