Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(XII.8.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2018. 04. 01

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§. (1)[1]

(2) [2]

(3) [3]Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a mindenkor hatályos helyi adókról szóló jogszabály rendelkezései az irányadóak.

2.§. [4]A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10.000,- Ft/év

3.§. [5]A magánszemélyek kommunális adójának megállapításához szükséges adatokat a magánszemély bevallás/adatbejelentés benyújtásával jelenti be az adott év január elsejei állapotnak megfelelően. A bevallás/adatbejelentés benyújtásának határideje a változást követő év január 15. A bejelentési kötelezettség részletes szabályait a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló jogszabály rendelkezései tartalmazzák.

4.§ [6]A magánszemélyek kommunális adóját a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló jogszabály rendelkezései szerint kell megfizetni Tiszainoka Község Önkormányzat magánszemélyek kommunális adó számlájára.

5.§. [7](1) Az adókötelezettség (bejelentési és bevallási kötelezettség) késedelmes teljesítése vagy elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló jogszabály szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

(2) [8]Az adó késedelmes megfizetése esetén a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló jogszabály előírása szerint késedelmi pótlék felszámítására kerül sor.

6.§ (1) [9]Adómérséklés adóelengedés

  1. Az önkormányzat jegyzője a magánszemélyek kommunális adóját kérelemre legfeljebb 20 %-kal mérsékelheti, ha az adó megfizetése az adózó és a vele egy háztartásban élők meg­élhetését súlyosan veszélyezteti és az adózó háztartásában az egy főre eső jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj minimum 150 %-át nem haladja meg.
  2. Az önkormányzat jegyzője a magánszemélyek kommunális adóját kérelemre elengedheti, ha és az adózó háztartásában az egy főre eső jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj minimum 100 %-át nem haladja meg.

(2) [10]A fizetéskönnyítési kérelmeket a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló jogszabályban meghatározott előírások szerint – környezettanulmány alapján – a jegyző bírálja el.

(3) [11]Mentesül a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adókötelezettségek alól a Tiszainoka külterületén található telek tulajdonosa, illetőleg a vagyoni értékű jog jogosultja


7.§ (1) Ezen önkormányzati rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Tiszainoka Község Önkormányzata 14/2008.(XI.21.) ÖK rendelettel módosított 4/2008. (III.27.) ÖK rendelete hatályát veszti.

[1]

Hatályon kívül helyezte a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése Hatályos 2018. április 1-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése Hatályos 2018. április 1-től

[3]

Módosította a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 1.§. (2) bekezdése Hatályos 2018. április 1-től

[4]

Módosította a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a Hatályos 2018. április 1-től

[5]

Módosította a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a Hatályos 2018. április 1-től

[6]

Módosította a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a Hatályos 2018. április 1-től

[7]

Módosította a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 5.§. (1) bekezdése Hatályos 2018. április 1-től

[8]

Módosította a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdése Hatályos 2018. április 1-től

[9]

Módosította a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 6.§. (1) bekezdése Hatályos 2018. április 1-től


[10]

Módosította a 6/2018.(III.24.) önkormányzati rendelet 6.§. (2) bekezdése Hatályos 2018. április 1-től

[11]

Beiktatta a 6/2018. (III.24.) önkormányzati rendelet 6.§. (3) bekezdése Hatályos 2018. április 1-től