Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2013. 01. 01


Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján helyi iparűzési adókötelezettséget vezet be és a következőket rendeli el.1.§ (1) Az adókötelezettség kiterjed Tiszainoka Község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre.

(2) A helyi iparűzési adó határozatlan időre kerül bevezetésre.

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

2.§ (1) Adóköteles a Tiszainoka község közigazgatási területén végzett vállalkozási tevékenység.

3.§. (1)[1] Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi adókról szóló törvényben meghatározott adóalap 2 %-a

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

4.§. (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az adó megállapítása, megfizetése érdekében törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.

(2) Tiszainoka község területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő adót, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott módon és határidőben Tiszainoka Község Önkormányzatának 69800085-15801089 számú számlájára kell teljesíteni.

5.§ (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba.

[1]

Módosította a 17/2017.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos 2018. január 1-től