Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 02. 05

Tiszainoka Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ (1)Tiszainoka Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra - a gazdálkodás zavartalanságának biztosítsa érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint teljesítse.

(2) A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatára és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


2.§ (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában kiadás csak az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül időarányosan teljesíthető.

(2) A polgármester Tiszainoka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete alapján tett kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények részére az alapműködéshez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa.

(4) Az intézmények esetében az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak kiutalását követően teljesíthető.

(5) A 2014. évi átmeneti gazdálkodás időszakában pénzügyi fedezet csak az önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosításához minimálisan szükséges mértékig biztosítható.

(6) Fejlesztés és felújítás tekintetében új kötelezettség nem vállalható.3.§ (1) Az előző évi szabad pénzmaradványok terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem vállalható.

(2) A közigazgatási, önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik a 2. §-ban foglalt korlátozás.4.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.5.§ A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.