Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról.

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 09. 24

Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 10.§(1) bekezdésében, 25.§(3) bekezdésében, 26 §, 45.§ 50.§(3) bekezdésében és a 132.§(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) biztosított felhatalmazással élve Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete saját költségvetése terhére egyéb szociális támogatást biztosítson a rászorultak részére.

(2) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 3.§-ban meghatározottakra terjed ki.

(3) E rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, illetve Tiszainokai Kirendeltségénél (továbbiakban Hivatal) kell előterjeszteni.

(4) Ezen önkormányzati rendeletben meghatározott kérelmeket:

  1. Önkormányzati segélykérelem esetén az 1. mellékleten,
  2. méltányossági közgyógyellátás kérelem esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III. 27.) kormányrendelet szerinti 9. számú mellékleten kell benyújtani.

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátásoknál a jövedelemszámításra, és a bejelentési kötelezettségre az Szt. rendelkezései az irányadók.Az ellátások folyósítására, valamint ellenőrzésére vonatkozó szabályok2.§ (1) A szociális jellegű kiadások pénzügyi fedezete és a felhasználható pénzügyi keret az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kerül meghatározásra.

(2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.

(3) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati segély folyósítása elsősorban bankszámlára történő utalással történik, valamint a készpénzben a Hivatal házipénztárából, kivételt képez ezen rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott természetben történő juttatás.

(4) E rendelet alapján megállapított pénzbeli szociális ellátások összegét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésének előírásai szerint kell folyósítani.

(5) E rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a hivatal szociális feladatokat ellátó irodája bármikor jogosult ellenőrizni.

(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az ellátást meg kell szüntetni.

(7) Az e rendeletben megállapított feltétek hiányában nyújtott szociális ellátások megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányossági eljárásra vonatkozóan az Szt. 17.§ szabályai szerint kell eljárni.Az önkormányzat által biztosított és szociális rászorultságtól függő ellátások 


3.§ (1) Önkormányzati segély,

(2) Méltányossági közgyógyellátás.Önkormányzati segély


4.§ (1) Az önkormányzat Szociális és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat által átruházott hatáskörben az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt a Szt. 45.§-ában meghatározott feltételek fennállása esetén.

(2) Önkormányzati segélyben részesíthető különösen:

a) az a kérelmező, és akinek az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, egyedül élő esetén annak 180 %-át,

b) kérelemre az a személy, aki hosszantartó betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(3) Egy naptári éven belül ugyanaz a család, vagy egyedül élő személy önkormányzati segélyben részesíthető alkalmanként, vagy havi rendszerességgel, melynek legkisebb összege 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(4) Önkormányzati segély alkalmanként adható gyógyszertámogatásként, az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, valamint élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése formájában.

(5)  Az önkormányzati segélyeknél nyújtott pénzbeli támogatások esetén a támogatásban részesülő kötelezhető a felhasználás elszámolására (számla, nyugta stb. becsatolása). Ismételt nem rendeltetésszerű felhasználás esetén az újabb támogatási kérelem nem teljesíthető.

(6) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, akinél a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartás veszélyeztetettségének ténye nem igazolható.

(7) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.


5.§ (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg:

  1. családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyre iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell benyújtani.

(4)  Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén az önkormányzati segély összege 11.400,- forint.

(5)  A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 110.000,- forint.

(6) Nem állapítható meg önkormányzati segély, ha az elhunyt temetése közköltségen történt.Méltányossági közgyógyellátás6.§ (1) A települési önkormányzat polgármestere azon kérelmező részére állapíthat meg méltányossági jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot, aki szociálisan rászorult, és a rendszeres gyógyító ellátás havi költsége eléri, vagy meghaladja az e rendeletben szabályozott összeget, valamint

a) családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 170 %-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220 %-át,

c) és a rendszeres gyógyító ellátás havi költsége rendszeresen meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

(2) A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Tiszainoka a  Tiszainokai telephelyén az idősek otthonában a ellátott bentlakásos gondozottak esetén a havi rendszeres jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 8 %-át.Rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályok


 7.§ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha

a)   legalább 30%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy legalább 30%-os munkaképesség-csökkenést igazoló, és erről az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a korábban Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek, Országos Orvos Szakértői Intézet az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakvéleményt csatol, vagy

b)  rendszeres orvosi kezelése, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről háziorvosi, illetve szakorvosi véleményt csatol, vagy

c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja.

(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő) kötelező együttműködésének feltételeit a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Tiszainoka, Tiszainokai telephelyének családgondozója biztosítja.

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő köteles:

a) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a családgondozót és nyilvántartásba vetetni magát.

b) A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást kötni.

c) A beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni.

d) A családgondozónál a beilleszkedést segítő programban meghatározott időben, de legalább 3 havonta eleget tenni.

(4) A családgondozó ezen rendelet 8.§(2) bekezdése szerinti megjelent személyt nyilvántartásba veszi, aki a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt.

(5) A beilleszkedést segítő programok típusai:

a) tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, mentális, munkaügyi, pedagógiai, rehabilitációs

b) csoportos készségfejlesztő és munkavégzésre felkészítő foglalkozás

c) egyéni foglalkozások: készségfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló programok, önismereti tréning, helyes önértékelés, önbizalom és munkába állás iránti hajlam erősítése, életvezetési problémák kezelése.

(6) A családgondozó az együttműködési megállapodást megszegőt 8 napon belül felszólítja a megállapodás betartására és a mulasztás igazolására. Amennyiben a segélyben részesülő a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja a kötelezettség megszegésének okát, a családgondozó 3 munkanapon belül értesíti a Hivatalt az együttműködési kötelezettség megszegéséről.

(7) Az együttműködés megszegésének eseteinek minősül:

a) nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt szervnél

b) az előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja.

c) nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson

d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre.

(8) Az együttműködés megszegése esetén a Sztv 37/B. §. (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vonatkozó helyi szabályok

(lakókörnyezet rendezettsége)


8.§ (1) A lakókörnyezet rendben tartásának vizsgálata során a jogosultságot megállapító szerv vizsgálni köteles a kérelmező illetve a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és a hozzá tartozó telek, vagy telekrész, valamint a telek és az út közötti terület rendezettségét a rendszeres növényzetápolást, a telek előtti nyíltárok karbantartást, továbbá a lakóépület rendeltetésszerű használhatóságát, tisztán tartását.

(2) A helyszíni szemle alkalmával készült jegyzőkönyv elkészítésébe a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Tiszainoka, Tiszainokai telephelyének családgondozója is bevonható. Köztemetésre vonatkozó helyi kiegészítő szabályok9.§ (1) Amennyiben a köztemetés költségének megtérítését a közeli hozzátartozó a köztemetés végrehajtásának napjától számított 3 hónapon belül vállalja, úgy részére legfeljebb 8 havi futamidővel kamatmentes részletfizetés engedélyezhető.

(2) Helyben történő köztemetés esetén a költsége nem haladhatja meg e rendelet 5.§.(5) bekezdésében meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét.Hatáskörök átadásával kapcsolatos rendelkezések


10.§ (1) Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester hatáskörébe ruházza át a méltányossági közgyógyellátás elbírálását.

(2) A Képviselő-testület a Szociális és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át az önkormányzati segélyek elbírálását.Záró rendelkezések


11.§ (1) Ezen Önkormányzati rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidőben Tiszainoka Községi Önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló a 9/2012.(IV.28.) Önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Mellékletek