Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 26

Tiszainoka Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ (1)Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló beszámolót a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


105.628 ezer Ft bevétellel,


112.250 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.


(2) A rendelet 1. számú melléklete az Önkormányzat vagyonának alakulását a könyvviteli mérleget mutatja be.

(3) A rendelet 2.-6. számú melléklete az Önkormányzat személyi juttatásait, a dologi kiadásokat, a támogatásértékű működési kiadásokat, felhalmozási, beruházási kiadásokat és a hiteltörlesztés részletezéseit tartalmazza.

(4) A rendelet 7.-10. számú mellékletei az Önkormányzat bevételeit részletezi.

(5) A rendelet 11. számú melléklete az Önkormányzat által folyósított ellátásokat mutatja be.

(6) A rendelet 12. számú melléklete a közhatalmi bevételeket tartalmazza.

(7) A rendelet 13-14. számú melléklete a kiadások és bevételek szakfeladatonkénti bontásait tartalmazza.

(8) A rendelet 15. számú melléklete a pénzmaradvány kimutatás.

(9) A rendelet 16. számú melléklete bemutatja az önkormányzat kiadásait és bevételeit összesített formában.

(10) A rendelet 17. számú melléklete az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, a 18. számú melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 19. számú melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását tartalmazza.


2.§ Ezen önkormányzati rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.