Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete

A temetőről és temetkezésről

Hatályos: 2023. 01. 01

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete

A temetőről és temetkezésről

2023.01.01.

Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésben, 16. §-ban, 40. § (3) bekezdésben, és a 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következők rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Tiszainoka Község közigazgatási területén fekvő köztemetőre az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységekre, valamint a köztemető összes látogatójára.

II. A köztemető fenntartása és üzemeltetése

2. § (1) Tiszainoka Község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése és fenntartása az önkormányzat feladata.

(2) Tiszainoka Község Önkormányzata a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények karbantartásáról, közcélú zöldfelületek rendben tartásáról az ott folyó temetkezési szolgáltatási tevékenységről saját maga gondoskodik.

(3) A köztemető területe – ideértve a parcellákat és sírhelyeket is – és létesítményei feletti rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.

(4) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül

3. § (1) A köztemető infrastrukturális létesítményei: ravatalozó, ivóvíz közkifolyók.

(2) A köztemető mindenkori üzemeltetőjének feladatai a hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat előírásai határozzák meg

III. Temetkezési szolgáltatások

4. §1

5. § (1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urna elhelyezés, az urna kiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az urna elhelyezés és az újratemetés.

(2)2 ) A köztemetőben a rendelet 1. melléklete szerinti díjat kell fizetni

a) az eltemetésre kötelezetteknek a temetési helyért,

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a vállalkozásszerűen munkát végzőknek temetőfenntartási hozzájárulást,

c) a temetkezési szolgáltatóknak a temetői létesítmények igénybevételéért,

d) a temetőbe való behajtásért.

(3)3 Munkanapokon, munkaidőben, és munkanapokon, munkaidőn kívüli időpontban, valamint a szombati szabad napokon 900 - 1100 órai kezdéssel történő temetések alkalmával a temetőfenntartásért az 1. mellékletében meghatározott díjakat fizeti a temetkezési szolgáltató.

(4)4 Ünnepnapokon történő temetéshez az üzemeltető külön hozzájárulása szükséges.

(5)5 A hamvak temetőn kívüli elhelyezése esetén a temetői létesítmények igénybevételi díjának az 50%-át fizeti a temetkezési szolgáltató.

(6)6 A hamvak temetőben történő elhelyezése esetén, amikor a ravatalozót a búcsúztatás idejére nem használják, a temetői létesítmények igénybevételi díjának az 50%-át fizeti a temetkezési szolgáltató.

IV. Nyilvántartások vezetése

6. § (1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temető üzemeltetője az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárnak.

(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhely tábla, - sor, - hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét, címét.

(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.

(5) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

V. A köztemető rendje

7. § (1) A temető korlátozás nélkül bármely napszakban bárki által látogatható. A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(2) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) A temető területére kutyát illetve egyéb állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

(4) A köztemetőben az avart, elszáradt koszorúkat illetve virágmaradványokat elégetni tilos. A sírhelyek gondozása közben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.

(5) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(6) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(7) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(9) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(10) A sírok, urnasírok kerítéssel, növények ültetésével nem határolhatók körül. A kegyeleti tárgyak és nővények elhelyezése a közlekedést nem akadályozhatja.

(11) A kolumbárium (urna) fülkék díszítésére csak a hozzátartozó virágtartó használható. Az urnafülkék környezetét elkeríteni, virággal beültetni nem lehet.

VI. A síremlékekkel kapcsolatos építési munkák szabályai

8. § (1) A köztemetőben végzendő munkák időpontját illetve azok várható időtartamát – a sírgondozás és a sírok virággal történő beültetését kivéve – a temetőgondnoknak be kell jelenteni.

(2) Az építési munkákat végző vállalkozók ünnepnapok alkalmával (Karácsony, Újév, március 15., Húsvét, Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.) a temetőben nem dolgozhatnak, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják a búcsúztatási és temetési szertartásokat.

(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni csak az üzemeltetőnek történő bejelentés után szabad. Az építési hulladékot haladéktalanul el kell szállítani.

(4) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell elhelyezni illetve felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl. vaslemezen vagy keverőgépben).

(5)7 A temetőbe való behajtásért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

VII. A temetési helyek

9. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.

(2) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

(3) A temetési helyek nyilvántartását üzemeltető a Ttv. 18. §‑a alapján vezeti.

(4)8 A temetőben lévő sírhelyek méretei

a) Felnőtt egyes sírhely: 2,00 méter hosszú, 1,00 méter széles és legalább 2,00 méter mély.

b) Felnőtt dupla sírhely: 2,00 méter hosszú, 2,00 méter széles és legalább 2,00 méter mély.

c) Gyermek sírhely: 1,00 méter hosszú, 0,7 méter széles és legalább 2,00 méter mély.

d) Urna sírhely: 0,90 méter hosszú, 0,60 méter széles és legalább 0,8 méter mély.

e) A sírokat egymástól legalább 0,6 méter, a gyermeksírokat 0,30 méter távolságra kell kialakítani.

f) A sírsorok közötti távolságnak legalább 1,00 méternek kell lennie.

g) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (sírhely-használati idő) és a rendelkezési jog ellenértékét (sírhely-használati díj) valamint az egyéb díjakat jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A rendelkezési jog gyakorlása – a Ttv. 22. § (2) bekezdése szerint – a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

(7) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek.

(8) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) szakhatósági engedély alapján – e rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében – még egy koporsó temethető. A pótdíj a következő sírhely feletti rendelkezési jog meghosszabbításnál időarányosan beszámításra kerül.

(9) Felnőtt sírhelybe koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül – e rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében – a sírban még 2 urna helyezhető el. Urnás rátemetésnél a koporsós temetési hely használati ideje nem hosszabbodik meg.

(10) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenniük.

(11) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

10. §9 A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további legfeljebb egy elhunyt vagy a népegészségügyi feladatkörében eljáró Mezőtúri Járási Hivatal által esetenként engedélyezett számú 25 évnél régebbi holttestmaradványt tartalmazó koporsó temethető rá.

11. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) sírbolt esetén 60 év;

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

d) urnasírbolt esetén 20 év.

(2) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újra válthatók.

12. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, létesíthető.

(2)10

(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának az elhelyezés előtt be kell mutatni.

(4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni tilos. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(5) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető fenntartója a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni, A felhívást – a temetési hely megjelölésével a – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(6) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton megszünteti.

(7) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

(8) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(9)11

VIII. Díszsírhelyek adományozása

13. § (1) Tiszainoka Község Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a települési közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a község fejlődése érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíti.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.

(6)12 Az önkormányzat képviselő-testülete a díszsírhelyek közül azon sírokat, amelyek nem hősi temetési helyek a temetéstől számított 20 év elteltével védetté nyilváníthatja.

(7)13 A temetési hely védetté nyilvánítására kérelem alapján kerülhet sor. A védetté nyilvánítást bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti.

(8)14 A kérelemnek tartalmaznia kell a temetési hely azonosító adatain kívül a kezdeményezés indokolását és a temetési hely felett rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulását a védetté nyilvánításhoz.

(9)15 A kérelmet Tiszainoka Község Polgármesteréhez kell benyújtani.

(10)16 A védelem alá helyezést a sírbolt könyvbe be kell jegyezni. A bejegyzésről a temető üzemeltetője gondoskodik.

(11)17 A védett síremlékek gondozásával kapcsolatos feladatokat a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában az Önkormányzat látja el.

(12)18 A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a védelem a temető megszüntetéséig tart.

(13)19 A védett síremlékek elhelyezkedéséről a temető bejáratánál elhelyezett tábla tájékoztatja a látogatókat.

IX. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Tiszainoka Község Önkormányzatának, a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 9/2000 (XI.29). sz. önkormányzati rendelete.

1. melléklet2021

Szolgáltatások

Szolgáltatások

Alapdíj

ÁFA (27%)

Fizetendő díj

1. Temetési hely megváltásának és újraváltásának díja

Temetési hely megváltás díja

egyes sírhely

3 000

810

3 810

dupla sírhely

5 000

1 350

6 350

urna sírhely

2 000

540

2 540

sírbolt (kripta)

10 000

2 700

12 700

koporsós rátemetés

2 000

540

2 540

urnás rátemetés

1 000

270

1 270

Temetési hely újraváltás díja

egyes sírhely

2 000

540

2 540

dupla sírhely

3 000

810

3 810

urna sírhely

1 000

270

1 270

sírbolt (kripta)

7 000

1 890

8 890

koporsós rátemetés

1 000

270

1 270

urnás rátemetés

500

135

635

Gyermeksírhely (18 év alatt) megváltási díj

a temető teljes területén

0

0

0

Sírnyitás díjai

egyes sírhely

6 000

1 620

7 620

dupla sírhely

8 000

2 160

10 160

urna sírhely/urnakoporsós

2 000

540

2 540

koporsós rátemetés

5 000

1 350

6 350

urnás rátemetés

2 000

540

2 540

mélyített sírhely (2,20 méterre)

9 000

2 430

11 430

2. Temetőfenntartási hozzájárulás díja (síremlék, sírbolt készítése, átalakítása, felújítása esetén a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő)

naponta (minden megkezdett nap után)

1 000

270

1 270

3. Temetői létesítmények igénybevételének díja (a temetkezési szolgáltatók által fizetendő)

Ravatalozó használat (elhunytanként)

a) munkanapokon, munkaidőben

2 000

540

2 540

b) munkanapokon, munkaidőn kívül

3 000

810

3 810

c) szombati szabad és munkaszüneti napokon

5 000

1.350

6 350

elhunyt hűtése (minden megkezdett nap után)

1 000

270

1 270

4. Temetőbe való behajtás díja

a temető teljes területén

0

0

0

1

A 4. §-t a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. Az 5. § (3) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (4) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 5. § (5) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. Az 5. § (5) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (6) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. Az 5. § (6) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. § (5) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 9. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 9/A. §-t a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

10

A 12. § (2) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 12. § (9) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 13. § (6) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

13

A 13. § (7) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

14

A 13. § (8) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

15

A 13. § (9) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

16

A 13. § (10) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

17

A 13. § (11) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

18

A 13. § (12) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

19

A 13. § (13) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

20

Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.