Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete

A temetőről és temetkezésről

Hatályos: 2014. 04. 26- 2021. 06. 30

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete

A temetőről és temetkezésről

2014.04.26.

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról szóló szabályaira, a következő rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Tiszainoka Község közigazgatási területén fekvő köztemetőre az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységekre, valamint a köztemető összes látogatójára.

II. A köztemető fenntartása és üzemeltetése

2. § (1) Tiszainoka Község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése és fenntartása az önkormányzat feladata.

(2) Tiszainoka Község Önkormányzata a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények karbantartásáról, közcélú zöldfelületek rendben tartásáról az ott folyó temetkezési szolgáltatási tevékenységről saját maga gondoskodik.

(3) A köztemető területe – ideértve a parcellákat és sírhelyeket is – és létesítményei feletti rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.

(4) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül

3. § (1) A köztemető infrastrukturális létesítményei: ravatalozó, ivóvíz közkifolyók.

(2) A köztemető mindenkori üzemeltetőjének feladatai a hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat előírásai határozzák meg

III. Temetkezési szolgáltatások

4. § (1) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

5. § (1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urna elhelyezés, az urna kiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az urna elhelyezés és az újratemetés.

(2) A köztemetőkben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető köteles gondoskodni. Kizárólagos hatáskörébe tartozik a temetőn belüli rész-szolgáltatások, a ravatalozás, sírásás, hűtés, exhumálás, sírhely ügyintézés. Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók az e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni az elhaltak és a kellékek temetőn belüli átadásáért, valamint a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért

IV. Nyilvántartások vezetése

6. § (1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temető üzemeltetője az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárnak.

(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhely tábla, - sor, - hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét, címét.

(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.

(5) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

V. A köztemető rendje

7. § (1) A temető korlátozás nélkül bármely napszakban bárki által látogatható. A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(2) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) A temető területére kutyát illetve egyéb állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

(4) A köztemetőben az avart, elszáradt koszorúkat illetve virágmaradványokat elégetni tilos. A sírhelyek gondozása közben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.

(5) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(6) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(7) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(9) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(10) A sírok, urnasírok kerítéssel, növények ültetésével nem határolhatók körül. A kegyeleti tárgyak és nővények elhelyezése a közlekedést nem akadályozhatja.

(11) A kolumbárium (urna) fülkék díszítésére csak a hozzátartozó virágtartó használható. Az urnafülkék környezetét elkeríteni, virággal beültetni nem lehet.

VI. A síremlékekkel kapcsolatos építési munkák szabályai

8. § (1) A köztemetőben végzendő munkák időpontját illetve azok várható időtartamát – a sírgondozás és a sírok virággal történő beültetését kivéve – a temetőgondnoknak be kell jelenteni.

(2) Az építési munkákat végző vállalkozók ünnepnapok alkalmával (Karácsony, Újév, március 15., Húsvét, Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.) a temetőben nem dolgozhatnak, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják a búcsúztatási és temetési szertartásokat.

(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni csak az üzemeltetőnek történő bejelentés után szabad. Az építési hulladékot haladéktalanul el kell szállítani.

(4) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell elhelyezni illetve felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl. vaslemezen vagy keverőgépben).

(5) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás nem vonatkozik a halott szállító járműre, mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve egyéb gépjárművekre (pl. mentőautó, tűzoltóság, egyéb kárelhárítás) rendkívüli élethelyzetben.

VII. A temetési helyek

9. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.

(2) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

(3) A temetési helyek nyilvántartását üzemeltető a Ttv. 18. §‑a alapján vezeti.

(4) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) Felnőtt sírhely: egyszemélyes 2 méter hosszú, 2 méter mély, 1 méter széles. Kettő személyes 2 méter hosszú, 2 méter mély, 2 méter széles

b) Gyermek sírhely: 1 méter hosszú, 2 méter mély, 0,7 méter mély.

c) Urna földbe temetésnél: 0,9 méter hosszú, 0,8 méter mély, 0,6 méter széles.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (sírhely-használati idő) és a rendelkezési jog ellenértékét (sírhely-használati díj) valamint az egyéb díjakat jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A rendelkezési jog gyakorlása – a Ttv. 22. § (2) bekezdése szerint – a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

(7) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek.

(8) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) szakhatósági engedély alapján – e rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében – még egy koporsó temethető. A pótdíj a következő sírhely feletti rendelkezési jog meghosszabbításnál időarányosan beszámításra kerül.

(9) Felnőtt sírhelybe koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül – e rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében – a sírban még 2 urna helyezhető el. Urnás rátemetésnél a koporsós temetési hely használati ideje nem hosszabbodik meg.

(10) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenniük.

(11) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

11. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) sírbolt esetén 60 év;

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

d) urnasírbolt esetén 20 év.

(2) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újra válthatók.

12. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, létesíthető.

(2) A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.

(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának az elhelyezés előtt be kell mutatni.

(4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni tilos. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(5) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető fenntartója a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni, A felhívást – a temetési hely megjelölésével a – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(6) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton megszünteti.

(7) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

(8) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(9) Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a temető fenntartója értékesítheti.

VIII. Díszsírhelyek adományozása

13. § (1) Tiszainoka Község Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a települési közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a község fejlődése érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíti.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.

IX. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Tiszainoka Község Önkormányzatának, a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 9/2000 (XI.29). sz. önkormányzati rendelete.