Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 27- 2014. 06. 30

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 26.§-ában meghatározott kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ A sociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeli ellátásokról szóló 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) iegészül a következő rendelkezéssel és alcímmel alcím megjelöléssel:


„6/A §


Születési támogatás


  1. Az önkormányzat egyszeri támogatást biztosít a szülőnek gyermek születése esetén, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
  • a gyermek szüleinek legalább egyike a gyermek születésekor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Tiszainoka Községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és itt is tartózkodik,
  • a gyermek bejelentett lakóhelye Tiszainoka Községben van,
  • a támogatásban részesülő szülő a gyermeket saját háztartásában neveli.
  1. A támogatást a gyermek születését követő 180 napon belül a gyermek törvényes képviselője igényelheti.
  2. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.
  3. A támogatás mértéke gyermekenként 25.000 Ft.”


2.§       A Rendelet 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„10.§ (2) A Képviselő-testület a Szociális és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át az önkormányzati segély és a születési támogatás elbírálását.”

3.§  A Rendelet kiegészül a  2. sz. melléklettel.

4.§  Hatályát veszti Tiszainoka Község Önkormányzatának a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete.

5. §  Ezen rendelet a kihirdetést követően lép hatályba és a 2014. július 1. napon hatályát veszti.

Mellékletek