Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2014. 08. 21

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendeletben foglaltakra a következőt rendeli el:


I. FEJEZET


A rendelet hatálya és célja


1. §


 1. A rendelet hatálya Tiszainoka Község közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra  az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.
 2. A rendelet célja a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
 3. Tiszainoka Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazása szempontjából:


 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontja alapján a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
 2. Közterület elnevezése: az közterületeknek előtagból (személynév, fogalom, tárgy) valamint utótagból (rendszerint út, utca, útja, tér, park, köz, sétány, dűlő, árok) álló neve, amely név a közterületek megjelölésére, a földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz.
 3. Építési telek: a település belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakó- és üdülőtelek.
 4. Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület.
 5. Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon levő többlakásos épület.
 6. Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek és a többlakásos épületben levő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.II. FEJEZET


A közterületek elnevezésének általános szabályai3. §


 1. A település belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, melyről határozattal dönt.
 2. Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kell nevet adni a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.
 3. Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.
 4. Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.
 5. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). Ezt a Képviselő-testület határozatával megerősítheti.


4. §


 1. Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.
 2. A település  közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.


 1. Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.


5. §


 1. A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.
 2. Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az emlékállító utcanevekkel szemben.


6. §


 1. Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
 2. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,
 1. akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;
 2. aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
 3. akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Solt egészének vagy egy részének fejlődéséhez.


 1. Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.


Közterületnevek megszüntetése


7. §


 1. A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Ezt a Képviselő-testület határozatával megerősíti.
 2. A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.III. FEJEZET


Hatásköri és eljárási szabályok


8.§


 1. A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


 1. A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, a helyi önkormányzat képviselője, a Tiszainoka Község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.
 2. A javaslatokat a képviselő-testület Szociális s Ügyrendi Bizottsága véleményezi.


9. §


Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


10. §


A közterület elnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselő-testület Szociális és Ügyrendi Bizottsága látja el. Ennek keretében minden javaslatot köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni akkor is, ha a javaslatot nem támogatja.


11. §


 1. A megállapított közterületnév és településrész-név a kihirdetés napjától érvényes. Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.
 2. A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a járáshivatalt, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőállomást, közműszolgáltatókat, cégbíróságot, postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét,
 3. A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanévtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és a házszámtábla helyének kijelöléséről, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik.
 4. Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


12. §


A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.


IV. FEJEZET


Házszámozás


13. §


 1. A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel (utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.
 2. Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám tartozik.
 3. Házszámtáblát az utcára (közterületre) néző házfalra, illetve kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni.
 4. A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.


Házszámozás szabályai


14. §


(1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

 1. az utcák házszámai mindig a város központjától kifelé haladva növekedjenek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,
 2. a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a 

számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi földrészig, ha az utca külterületen folytatódik, a  sorszámozás tovább folytatható,

c.    új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon a páratlan, jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatosan emelkedik ,

d.    a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik,

e.    a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma

megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből A, B, C, D, stb. alátörést kap,

f.     a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat     megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé      tenni,

g.    a házszámokat a helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell     megállapítani.

h.    amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található, úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.


15. §


Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a megfelelő módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.


16. §


A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.


Utcanevek és házszámok megváltoztatása


17. §


Tiszainoka Község Önkormányzata a helytörténeti szempontból jelentős közterületneveket védetté nyilváníthatja. A védett közterületnév nem változtatható meg.


18. §


 1. Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli.
 2. Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgároknak a változás a személyi igazolványban, illetve lakcímigazolványban, valamint egyéb okmányokban történő átvezetésében közre kell működni.
 3. Közterületnév  vagy házszámváltozás esetén a változást követően hivatalos ügyekben csak az új elnevezést, számozást lehet használni.


19.§


A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.


Záró rendelkezések


20. §


(1) E rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésétől számított 2 éven belül – az önkormányzat – a költségvetésben rendelkezésre álló összegből gondoskodik a hiányzó utcanévtáblák pótlásáról.

(3) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül kötelesek gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről.