Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete

A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok, tiszteletdíjáról és természeti juttatásairól

Hatályos: 2020. 02. 01

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § és a 43. § (3)-nek előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet

A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatának képviselőire, bizottságok elnökeire, bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, alpolgármesterre, akiknek járandóságairól a képviselő-testület külön rendelkezik.


II. fejezet

Tiszteletdíj


2.§ (1) A képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjra jogosultak.

[1](2) A települési képviselő munkájáért havi bruttó 19 360 Ft, azaz tizenkilencezer-háromszázhatvan forint tiszteletdíjra (alapdíjra) jogosult.

[2](3) Amennyiben a képviselő bizottságnak is tagja - több bizottsági tagság esetén is - tiszteletdíja az alapdíjon felül bruttó 15 840 Ft-tal, azaz tizenötezer-nyolcszáznegyven forinttal növelve jár.

[3](4) Nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – havi bruttó 15 840 Ft, azaz tizenötezer-nyolcszáznegyven forint.III. fejezet

A tiszteletdíj mérséklése, és megvonása


3.§ (1) A 2. §. szerinti tiszteletdíjak kifizetése a képviselő-testületi, illetve bizottsági üléseken történő részvételhez kötött.

(2) Az ülésről való távolmaradást igazoltnak kell tekinteni, ha az ülés előtt – lehetőség szerint az ülést megelőző legalább 24 órával - távolmaradás okáról és alapos indokáról a képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag ad az alábbiak szerint:

a) Képviselő-testületi ülésről való távolmaradás esetén a képviselő-testület tagja a polgármestert, a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármestert;

b) Bizottsági ülésről való távolmaradás esetén a bizottság elnöke a polgármestert, a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármestert;

c)Bizottsági ülésről való távolmaradás esetén a bizottság tagja (képviselő, és nem képviselő tag egyaránt) a bizottság elnökét, illetve annak akadályoztatása esetén a polgármestert, vagy alpolgármestert.

(3) A betegség miatti távollét utólagos igazolása igazolt távollétnek minősül.

(4) Igazolatlan távollét esetén a tiszteletdíjat arányosan csökkenteni kell az alábbiak szerint:

a) Képviselő-testületi ülésről való távolmaradás esetén a polgármester igazolásának megfelelően;

b) Bizottsági ülésről való távolmaradás esetén és a bizottság elnökének tiszteletdíját érintően a polgármester igazolásának megfelelően;

c) Bizottsági ülésről való távolmaradás esetén és a bizottság tagja tiszteletdíját érintően a bizottsági elnök igazolásának megfelelően.

(5) A 3. §. (4) bekezdés a.) ; b.) és c.) pont szerinti igazolásokat, amely igazolásokban a képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok részére kifizethető tiszteletdíj százalékos mértéke is meghatározott az igazolás kiadására jogosultak tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kötelesek leadni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi – Gazdasági Irodája vezetőjének.IV. fejezet

Vegyes rendelkezések4.§ (1) A járandóságot havonként a hivatal számolja el és gondoskodik a kifizetésekről a jogosult által kért módon, továbbá a kifizetésekről igazoló szelvény kerül átadásra a kifizetéssel egyidőben.


V. fejezet

Záró rendelkezések5.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba ezzel egyidejűleg a települési képviselők, a bizottsági tagok, a tanácsnok tiszteletdíjáról és természeti juttatásairól szóló korábbi rendelkezések  hatályukat  veszítik.

[1]

A rendelet szövegét a 1/2020 (I.31) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. február 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 1/2020 (I.31.) önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. február 1-től

[3]

A rendelet szövegét a 1/2020 (I.31.) önkormányzati rendelet 1 §. (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. február 1-től