Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Hatályos: 2023. 05. 30

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról

2023.05.30.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, polgármesterként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el.1

I. Fejezet2

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §3

2. A rendelet hatálya

2. § (1)4 A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzat közigazgatási területén élő természetes személyekre terjed ki.

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,

c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre

(2)5 null

(3)6 null

(4)7 null

3. Hatásköri rendelkezések

3. § (1) Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester hatáskörébe ruházza át a z köztemetéssel kapcsolatos ügyeket.

(2) A Képviselő-testület a Szociális és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át:

a) az települési támogatás,

b) születési támogatás.

(3) A polgármester és a bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1)8 E rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, illetve Tiszainokai Kirendeltségénél (továbbiakban Hivatal) kell előterjeszteni személyesen, vagy postai úton vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton. A kérelmek hivatalból is indulhatnak– különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére. A kérelmekhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) A benyújtott igazolások, nyilatkoztatok tartalmát a Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatalt,

b) megkeresheti a személyi adat és lakcímnyilvántartó szervet,

c) végezhet környezettanulmányt,

d) lekérdezheti és adatot egyeztethet a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások nyilvántartási rendszerén keresztül,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

(3) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás helyzetéről – a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetben önkormányzati intézmények bevonásával.

(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátásoknál a jövedelemszámításra, és a bejelentési kötelezettségre az Szt. rendelkezései az irányadók.

5. Az ellátások folyósítására, valamint ellenőrzésére vonatkozó szabályok

5. § (1) A szociális jellegű kiadások pénzügyi fedezete és a felhasználható pénzügyi keret az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kerül meghatározásra.

(2)9

(3) Az e rendeletben meghatározott települési támogatás folyósítása elsősorban bankszámlára történő utalással történik, valamint a készpénzben a Hivatal házipénztárából, kivételt képez ezen rendelet 14. §-ában meghatározott természetben történő juttatás.

(4) E rendelet alapján megállapított pénzbeli szociális ellátások összegét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésének előírásai szerint kell folyósítani.

(5) E rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a hivatal szociális feladatokat ellátó irodája bármikor jogosult ellenőrizni.

(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az ellátást meg kell szüntetni.

(7) Az e rendeletben megállapított feltétek hiányában nyújtott szociális ellátások megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányossági eljárásra vonatkozóan az Szt. 17. § szabályai szerint kell eljárni.

6. Adatkezelés

6. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.

(2) a szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni.

7. Ellátási formák

7. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára e rendelet alapján a jogosult részére

a) települési támogatást

aa) rendkívüli települési támogatást

ab) temetési települési támogatást

ac) települési gyógyszer támogatást

ad) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

ae) szociális kölcsönt

b) születési támogatást

c) köztemetést állapít meg az Szt, 45. §-ánban és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározottak szerint.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások10

8. Rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Az önkormányzat Szociális és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat által átruházott hatáskörben az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást a Szt. 45. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(2) rendkívüli települési támogatásban részesíthető különösen:

a)11 az a kérelmező, és akinek az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át,

b)12 kérelemre az a személy, aki hosszantartó betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át.

(3) Különös méltánylás esetében /súlyos betegség, kirívóan magas gyógyszerköltség, elemi kár/ a jövedelemhatártól el lehet tekinteni.

(4)13 Egy naptári éven belül ugyanaz a család, vagy egyedül élő személy rendkívüli települési támogatásban részesíthető alkalmanként, vagy havi rendszerességgel, melynek legkisebb összege 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet, de legfeljebb a szociális vetítési alap összegének ötszöröse.

(5)14 Rendkívüli települési támogatás alkalmanként adható az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, valamint élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése formájában.

(6) E támogatás esetén a támogatásban részesülő kötelezhető a felhasználás elszámolására (számla, nyugta stb. becsatolása). Ismételt nem rendeltetésszerű felhasználás esetén az újabb támogatási kérelem nem teljesíthető.

(7) Nem állapítható meg települési támogatás annak a személynek, akinél a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartás veszélyeztetettségének ténye nem igazolható.

(8) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra települési támogatás - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.

(9)15 A kérelem elbírálása során, mérlegelési jogkörben, magasabb összegű rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki bizonyítottan átmeneti pénzzavarba került, mert temetés, elemi kár, tartós betegség miatt rendkívüli kiadása merül fel, rendszeres pénzellátás hiánya miatt saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetett.

(10)16 A kérelem elbírálása során, mérlegelési jogkörben, magasabb összegű rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki bizonyítottan átmeneti pénzzavarba került, mert temetés, elemi kár, tartós betegség miatt rendkívüli kiadása merül fel, rendszeres pénzellátás hiánya miatt saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetett.

9. Temetési települési támogatás

9. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg:

a)17 családjában a szociális vetítési alap összegének 250%-át,

b)18 egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén a szociális vetítési alap összegének 300 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatásra megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell benyújtani.

(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén az települési támogatásra összege 19.000,- forint.

(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 110.000,- forint.

(6) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha az elhunyt temetése közköltségen történt.

10. Települési gyógyszer támogatás

10. § (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és

a)19 akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 200%-a vagy

b)20 egyedülálló személy esetén jövedelme a szociális vetítési alap összegének legfeljebb 250%-a.

(2)21 Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át.

(3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről.

(4)22 A Tiszainokai Szociális Gondozási Központ az idősek otthonában ellátott bentlakásos gondozottak esetén, ha a havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át, havi rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg tárgy év december 31. napjáig.

11. Települési lakásfenntartási támogatás

11. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható.

(2) A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan felmerült, kérelmező nevére szóló számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan hasznosításából nincs jövedelme.

(4) A támogatás megállapításához be kell csatolni

a) azon közüzemi szolgáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi számla másolatát, ahova a kérelmező a támogatás folyósítását kéri, és

b) az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát, és

c)23 null

d) kérelmet jelen rendelet 1. melléklete szerinti.

(5) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy,

a)24 akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 150 %-át, egyedülélő esetén 200 %-át, és

b) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

(6) A támogatás összege havi 3000 Ft, amelyet a Hivatal – tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás kivételével – a kérelemben megjelölt szolgáltatónak havi átutalással teljesít.

(7) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg egy éves időtartamra.

12. Szociális kölcsön

12. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorult személy részére az települési támogatást kamatmentes szociális kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) formájában is nyújthatja. A kölcsön tárgyában az Önkormányzat a rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal szerződést köt a kérelmezővel. Az önkormányzat Szociális és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat által átruházott hatáskörben dönt a szociális kölcsön nyújtásáról.

(2) A kölcsön annak nyújtható, akinek ingatlanát /lakását/ olyan elháríthatatlan (vis maior), elemi csapás érte, amely jelentős kárt okozott, vagy ingatlanán (lakásán) önhibáján kívül olyan javítási, felújítási munkák szükségesek, amelynek következtében az érintett család (személy) lakhatása, életkörülményei veszélyeztetve vannak és saját erőből lakhatási, életkörülménybeli problémái megoldására képtelen.

(3) Kölcsön nyújtható azon személyeknek is a (2) bekezdésben foglaltakon túl, akik olyan pénzintézetnek az ügyfelei, melynek a tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank visszavonta. Az ügyféli minőséget a kérelem beadását megelőzően kapott előző 2 havi folyószámla kivonat bemutatásával lehet igazolni, melyből egyértelműen kitűnik, hogy a kérelmező a rendszeres havi jövedelmét a kérdéses pénzintézetnél vezetett folyószámlájára kapta.

(4) Kölcsön nyújtható azon személyeknek, akik elhunyt hozzátartozójuk temetéséről gondoskodni nem tudnak és temetési segélyre jövedelmi viszonyaik alapján nem jogosultak.

(5)25 A kölcsön összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének ötszörösét. A kölcsön futamideje maximum 3 év, ebben a visszafizetés kezdetére legfeljebb 6 hónapos türelmi időt lehet biztosítani.

(6) A kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A havi törlesztés esedékességének időpontja a tárgyhó 10. napja.

(7) A folyósított kölcsön erejéig az igénylő tulajdonában álló ingatlanra az önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmát be kell jegyeztetni, amennyiben a kölcsön összege meghaladja 100.000,-Ft-ot.

13. Születési támogatás

13. § (1) Az önkormányzat egyszeri támogatást biztosít a szülőnek gyermek születése esetén, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

a) a gyermek szüleinek legalább egyike a gyermek születésekor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Tiszainoka Községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és itt is tartózkodik,

b) a gyermek bejelentett lakóhelye Tiszainoka Községben van,

c) a támogatásban részesülő szülő a gyermeket saját háztartásában neveli.

(2)26 A támogatást a gyermek születését követő 180 napon belül a gyermek törvényes képviselője igényelheti, ha családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének az ötszörösét vagy egyedülálló esetén jövedelme a szociális vetítési alap összegének a hétszeresét.

(3) A kérelemhez, mely e rendelet 5. mellékletét képezi mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

(4) A támogatás mértéke gyermekenként 25.000 Ft.

III. Fejezet

Természetben nyújtott ellátások

14. Köztemetés

14. § (1)27 A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíthető azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 100 %-át, egyedülélő esetében 150 %-át. A költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni.

(2)28 A köztemetés költségeinek legfeljebb 6 havi részletben történő megfizetése engedélyezhető, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 150%-át, egyedülélő személy esetében a szociális vetítési alap 200%-át nem haladja meg.

(3) A köztemetésnél megállapításánál az Szt. 48. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A köztemetés megállapítása iránti kérelmet a jelen rendelet 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Helyben történő köztemetés esetén a költsége nem haladhatja meg e rendelet 9. §.(5) bekezdésében meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések29

15. § (1) Ezen Önkormányzati rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidőben Tiszainoka Községi Önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló a 14/2013.(XII.21.) Önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) Az a személy, aki a rendelet hatályba lépését követően, a 2015. február 28-án hatályos Szt. alapján lakásfenntartási támogatásban részesül, a lakhatási támogatásra vonatkozó települési támogatásra első ízben a lakásfenntartási támogatás megszűnését követően szerezhet jogosultságot.

(3) Ezen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

1

A bevezető a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az I. Fejezet címe a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. §-t a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (3) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § (4) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A „Pénzbeli és természetbeni ellátások” alcím címét a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

11

A 8. § (2) bekezdés a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. § (5) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. § (9) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 8. § (10) bekezdését a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 10. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 10. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 11. § (4) bekezdés c) pontját a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 11. § (5) bekezdés a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

25

A 12. § (5) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

26

A 13. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

27

A 14. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

28

A 14. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

29

A „Záró rendelkezések” alcím címét a Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.