Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 1/2003.(IX.15.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 29- 2015. 03. 29

Tiszainoka Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (1) a.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), valamint az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján feladatkörében eljárva a 314/2012, (XI. 8.) Kormányrendelet 37. § (2) b.) pontja szerinti véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Tiszainoka község lakossága (közzététel útján) véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ Tiszainoka Község Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 21/2003(IX.15.) sz. rendeletének (továbbiakban „R”) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


"(2)Jelen rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alkalmazható: A belterületre készített szabályozási tervvel (3. sz. melléklet OM-01-04), a külterületre a beazonosító tervlappal (1. melléklet OM-01-04), kivéve a Mezőcsir major területére készített szabályozási terv (4. melléklet) területét, ahol az érvényes, valamint a védett természeti területek jegyzéke (2. melléklet)."


2.§ A „R” 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:"Mü jelű építési övezet

Különleges mezőgazdasági üzemi terület


16.§ (1) A területen elhelyezhető minden a mezőgazdasági termeléssel és feldolgozással kapcsolatos épület és építmény. Az épületeket magastetővel kell kialakítani.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2
A telek beépíthetősége maximum 40%, a zöldfelület minimum 40%, ebből kötelező az ingatlan mezőgazdasági terület felőli határán 10 m széles háromszintű zöldfelület kialakítása.

(3) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni
Az építési hely lehatárolása a következő:

  • előkert mérete 5,0 méter
  • oldalkert mérete 5,0 méter
  • hátsókert mérete 5,0 méter

(4) Az építménymagasság maximum 6,0 méter amennyiben az építményben megvalósuló technológia feltétlen megköveteli, ez az érték 12 m-ig növelhető.

(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény elhelyezhető úgy, hogy a zöldfelület minimuma biztosított legyen."


3.§ A „R” 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


"(2) Az épületek építménymagassága az általános mezőgazdasági területen 5,0 m-t , a tájképvédelmi területen ( a 442 sz. közúttól nyugatra eső terület) pedig a 3,5 m-t nem haladhatja meg, ez alól kivételt csak az az építmény képezhet, amelynek technológiája ennél magasabbat feltétlenül megkövetel."4.§ Jelen rendelet mellékletét képező a Mezőcsir major területére készült szabályozási terv a „R” 4. melléklete.Záró rendelkezések5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „R” 1. § (2) bekezdése és a 16. §-a, valamint a 19. § (2) bekezdése.