Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(VIII.7.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 07- 2015. 08. 07

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ „(4) A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Tiszainoka tiszainokai telephelyén az idősek otthonában ellátott bentlakásos gondozottak esetén, ha a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, havi rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg tárgy év december 31. napjáig.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba és a 2015. augusztus 08. napon hatályát veszti.