Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Hatályos: 2015. 11. 27- 2016. 05. 30

Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 26.§-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet   alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Tiszainoka Községi Önkormányzat számára.

(2) E rendelet célja, hogy Tiszainoka településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Tiszainokán bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, akinek a lakása fával fűthető és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(6) Tiszainokai lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.


2. A támogatás feltételei, mértéke


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

  1. aktív korúak ellátására, vagy
  2. időskorúak járadékára, vagy
  3. rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult, vagy
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
  5. Családgondozó javaslata alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak legfeljebb 5 m3 állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállásának esetét.

(3) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ, Tiszainokai telephelyének családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.


3. A támogatás igénylésének menete


3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2015. december 01. naptól 2016. január 31. napjáig lehet benyújtani, a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszainokai Irodájába. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálását Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról következő rendes ülésén, de legkésőbb 2016. február 10. napjáig dönt.

(4) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 711.200,-Ft egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által vállalt rendelet szerint 50.800,-Ft, valamint a szállítási költségek. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. § (2) bekezdésben meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


4 . Záró rendelkezések


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. május 31. napon hatályát veszti.