Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Az avar és a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről

Hatályos: 2015. 11. 27

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint  48. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:


A rendelet célja és hatálya


1.§ (1) E rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse környezet és a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. 

(2) Ezen rendelet hatálya Tiszainoka Község közigazgatási területére kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.


Értelmező rendelkezés


2.§ Avar, kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti, mezőgazdasági munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: kerti hulladék). 


 Az égetés szabályai


3.§ (1) A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.

(2) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére minden naptári év február 1. - május 31. napja valamint szeptember 01. – november 30. napja között kerülhet sor. Amennyiben fertőzött növényi nyesedék megsemmisítése miatt válik szükség az égetés, a jegyző írásbeli engedélyének beszerzését követően lehet az égetést elvégezni az engedélyben meghatározottak szerint.

(3) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, tűz- vagy robbanásveszélyt nem okoz.

(4) Égetni csak a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon kívül lehet.

(5) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, és a környezetet irritáló tevékenység (füst, bűz, pernye) ne álljon fenn.

(6) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. Az égetést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(7) Az elégetésre szánt kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (gumiabroncs, kábel, műanyagok, veszélyes hulladékok).

(8) Közterületen - a kezelő általi kivételtől eltekintve - égetni tilos.

(9) Égetést csak 18 éven felüli személy végezhet.

(10) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsolótömlőt, vizet tartalmazó edényt, lehetőség esetén szilárd anyagok tüzeinek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell a helyszínen tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.

(11) Az időjárási követelmények változása esetén, amennyiben azok égetéssel járó környezeti hatásokat erősítik (füst, bűz, pernye, hőtermelés) az égetést azonnal be kell fejezni.

(12) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parazslást, izzást - vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal - meg kell szüntetni.


Tiltó rendelkezések


4.§ Égetéssel az avart és a kerti hulladékot megsemmisíteni tilos:

a) közterületen,

b) a szociális-, egészségügyi-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési-, oktatási, egyházi és művelődési    intézmények száz méteres körzetén belül, azok működésének időtartama alatt,

c) május 1. és szeptember 30. napja közötti időben,

d) vasárnapokon és ünnepnapokon

e) szeles, vagy ködös, erősen párás időben,

f)  ha az illetékes szerv tűzgyújtási, illetve az önkormányzat égetési tilalmat rendel el.


A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


5.§ (1)   A háztartási tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű használatáról, azok időszakosan esedékes ellenőrzési illetve karbantartási munkáinak elvégeztetéséről a berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni a légszennyező anyagok káros mértékű kibocsátásának csökkentése érdekében.

(2)   Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.


Jogkövetkezmény


6.§ (1) Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére, háztartási tevékenységre vonatkozó e rendelet 3.§, 4.§, 5.§, 6.§-ban foglalt szabályokat megszegi az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.


Módosító rendelkezések

​Hatálybalépés

                                                

7.§ (1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Jelen rendelet 7. §-a a hatályba lépést követő napon hatályát veszíti.