Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete

A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2015. 11. 27

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásaira a következőket rendeli el:


1. § Tiszainoka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterületek használatáról szóló 14/2008.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A megyei kormányhivatal által megküldött hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

3. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül az Önkormányzat biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

4. § (1) A közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba