Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 23- 2016. 11. 05

Tiszainoka Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított Bizottság véleményezési jogkörében, továbbá a Közalkalmazotti Szakszervezet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményének kikérésével – a következőket rendeli el :


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 106.316 e Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 106.316 e Ft

aa) Önkormányzatok működési támogatásai 67.366 e Ft

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 13.000 e Ft

ac) közhatalmi bevétel 4.380 e Ft

ad) működési bevételek 21.570 e Ft

b) felhalmozási bevétel 0 e Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 e Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft állapítja meg.


A költségvetés részletezése


3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatásokat.

(5)  Az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat által ellátandó feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat az engedélyezett létszámot a 7. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletese a 8. számú mellékletben kerül elfogadásra.

(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadást nem tervez 2016. évben.

(10) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 11. melléklet szerinti tartalommal kerül elfogadásra.

(12) A közvetett támogatások részletezését a képviselő-testület a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettséggel nem rendelkezik.

(14) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(16) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektekkel nem tervez 2016. évben az önkormányzat.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

(18) Az önkormányzat a kiadások között nem állapít meg céltartalékot. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(19) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az esetlegesen keletkező költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az Önkormányzatnál jutalom nem fizethető.

(4) Az esetlegesen keletkező költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a közös önkormányzati hivatal készítse elő a helyi önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(5)   A (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


Az előirányzatok módosítása


5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók úgy, hogy azok a kötelező feladatellátást, működtetést valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyeztetik. A módosításról a költségvetési szerv vezetője 30 napon belül köteles tájékoztatni a polgármestert.

(3) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


A gazdálkodás szabályai


6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Záró és vegyes rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet 2016. február 23-án lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.