Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(VII.23.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 23- 2016. 07. 23

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni és értelmezni.”


2.§ A R. 3. §-a kiegészül ki az alábbi (12) bekezdéssel:

„3. § (12) A Szolgáltató egyéni lomtalanítás keretében szállítja el a lakossági háztartásokban keletkező lomokat.

 1. Bármely a kommunális hulladékgyűjtési napon lehetősége van az ingatlantulajdonosnak az egyéni lomtalanításra, évi egyszeri alkalommal.
 2. A lomtalanítás során ingatlanonként (lakásonként) maximum 3 m³ mennyiségig azon nagydarabos hulladékok kerülnek begyűjtésre, amelyek a háztartásokban, az életvitelszerű használat mellett keletkező olyan lakossági hulladékok, amelyek mérete, ill. súlya miatt nem helyezhetők el a lakossági hulladékgyűjtő edényekben.
 3. A rugalmas lomtalanítási igény egyénileg kérhető a háztartási hulladékszállítással azonos napra, melyet legalább egy héttel kell jelezni.
 4. A lomhulladék átadása közvetlenül történik a Szolgáltatónak, a lomhulladék közterületre nem helyezhető ki.
 5. A zöld hulladékok átvétele szelevényi telephelyen (Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Telep, Szelevény, 065/8 hrsz.) történik maximum 1 m³ mennyiségig, előre meghatározott napokon.”


3.§ A R. 3. §-a kiegészül az alábbi (13) bekezdéssel:

„3. § (13) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben kötelezően előírt tartalmi elemeken túl tartalmaznia kell:

 1. a Közszolgáltató eszköz- és vagyon-nyilvántartási, különösen az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak vagyon-nyilvántartási kötelezettségeit,
 2. információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletes szabályait,
 3. a közterületi hulladékgyűjtés szabályait,
 4. a Közszolgáltató felelősség és vagyonbiztosítással kapcsolatos kötelezettségeit,
 5. a Közszolgáltató által ellátható egyéb bevétel megszerzésére irányuló  tevékenységeket és azok elszámolási szabályait,
 6. alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételével kapcsolatos szabályokat,
 7. a szerződés megszűnésének részletes feltételeit,
 8. a nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét, mind az Önkormányzat, mind a Közszolgáltató tekintetében.”


4.§ (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.   

(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.