Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(X.21.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultság szabályairól és igénylésének feltételeiről

Hatályos: 2020. 10. 21- 2021. 05. 30

Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényt 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvényt 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására a Belügyminisztérium a miniszteri döntésnek megfelelően vissza nem térítendő támogatást biztosított Tiszainoka Községi Önkormányzat számára.

(2) E rendelet célja, hogy Tiszainoka településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) Az Önkormányzat térítésmentesen tüzelőanyag támogatást biztosít azoknak a szociálisan rászoruló személynek, aki Tiszainokán bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, akinek a lakása szénnel fűthető és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem ítélhető meg.

(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(6) Tiszainokai lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.


2. A támogatás feltételei, mértéke


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tüzelőanyagot elsősorban annak a személynek biztosít, aki

  1. aktív korúak ellátására, vagy
  2. időskorúak járadékára, vagy
  3. rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, vagy
  4. ápolási díjra, vagy
  5. közgyógyellátásra, vagy
  6. fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
  7. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
  8. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának javaslata alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére.

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak legfeljebb 10 q állapítható meg, a fűtési idényben egy alkalommal kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállásának esetét.

(3) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a családgondozó javaslata alapján tüzelőanyag juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.


3. A támogatás igénylésének menete


4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet melléklete szerinti kérelem nyomtatvány kitöltésével indul.

(2) A kérelmeket 2020. november 2. naptól 2020. november 30. napig lehet benyújtani, a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszainokai Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálását Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról a kérelem benyújtási határidő lejártát követő rendes ülésén, de legkésőbb 2020. december 15. napjáig dönt.

(4) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 492.125,- Ft egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által pályázati kiírás szerint vállalt 98.425,- Ft önerő, valamint a szállítási költségek. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmet – függetlenül attól, hogy az a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 4. § (2) bekezdésben meghatározott határidőben került benyújtásra, el kell utasítani.


5. § Az Önkormányzat

a) a kérelemben feltüntetett adatok valódiságának, valamint

b) a tüzelőanyag juttatás felhasználásának

ellenőrzése céljából környezettanulmányt készíthet.4 . Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet 2020. október 21. napon lép hatályba és 2021. május 31. napon hatályát veszti.