Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2019. évi térítési díjairól 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 17- 2020. 02. 17

Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja 92/B. § (1) bekezdés a) pontja, 132. § (4) bekezdés d) pontjába kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §  Hatályát veszti Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2019. évi térítési díjairól szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
    1. a 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „185.700,- Ft/fő/hó” szövegrész
    2. a 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „189.000,- Ft/fő/hó” szövegrész,
    3. a 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „91.000,- Ft/fő/hó” szövegrész.  1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.