Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 03

Tiszainoka Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:


I.

A rendelet hatálya


  1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


II.

A költségvetés címrendje


2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

  1. Tiszainoka Község Önkormányzat
  1. Tiszainokai Tiszavirág Óvoda
  2. Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.


III.

A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 241 004 360 Ft-ban  

a) működési költségvetési bevétel                                                                         125 488 920 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      81 861 920 Ft

ab) közhatalmi bevétel                                                                                             10 075 000 Ft

ac) működési bevételek                                                                                           32 052 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                     1 500 000Ft

b) felhalmozási bevétel                                                                                                            0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek                                                                                                      0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                              0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 241 004 360 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás:                                                                         132 963 196 Ft

aa) személyi juttatások                                                                                             79 019 790 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              13 828 462 Ft

ac) dologi kiadások                                                                                                  34 661 970 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                                                           4 452 974 Ft

af) általános céltartalék                                                                                                            0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait                                                                    32 666 574 Ft

ba) beruházások                                                                                                       19 431 700 Ft

bb) felújítások                                                                                                          13 234 874 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen                                                                                         0 Ft

a) működési költségvetés hiánya                                                                                             0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya                                                                                        0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 75 374 590 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                              75 374 590 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                                         0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 115 515 440-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit                           83 554 049 Ft-ban,

melyből maradvány                                                                                                   8 179 459 Ft

áh-n belüli megelőlegezés                                                                                          3 096 640 Ft 

intézmények finanszírozása                                                                                     72 277 950 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                         31 961 391 Ft-ban

maradvány                                                                                                               31 961 391 Ft

állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 1 657 974 Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.-9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.-12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.        

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.-11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.


IV.

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések


18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2020. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.


24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2020. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2020.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 200 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében  a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete alapján a hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2020. évben, 2020. január 1-től 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2020. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.


V.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.


31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.VI.

Záró rendelkezések


33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01-től kell alkalmazni.