Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 06

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


 1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).


2. A költségvetés végrehajtása


 1. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


364 585 ezer Ft bevételi


és


303 643 ezer Ft kiadási

összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:           

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 78 644 e Ft.
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14 822 e Ft.
 3. Közhatalmi bevételek: 20 345 e Ft
 4. Működési bevételek: 51 000 e Ft
 5. Felhalmozási bevételek: 0 e Ft
 6. működési célú átvett pénzeszköz: 17 391 e Ft.
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 1 357 e Ft.
 8. finanszírozás bevételei: 181 026 e Ft.

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019. évi teljesített működési kiadását 303 643 e Ft-tal fogadja el. Ebből:

 1. személyi juttatások: 72 407 e Ft
 2. munkaadót terhelő járulékok: 13 873 e Ft
 3. dologi kiadások: 53 171 e Ft
 4. ellátottak pénzbeli juttatásai: 855 e Ft
 5. egyéb működési célú kiadás: 22 818 e Ft
 6. beruházások: 544 e Ft
 7. felújítások: 58 539 e Ft
 8. felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
 9. finanszírozás kiadásai: 81 436 e Ft


 1. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1-5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
 1. Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 7-9. melléklet szerint hagyja jóvá.
 3. Az Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2019. évi maradványát, mely összesen 60 847 e Ft, a maradványról a képviselő testület külön döntést hoz.
 4. Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 11-12. melléklet alapján fogadja el.
 5. A 2019. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
 6. A 2019. évi záró létszám adatokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
 7. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint fogadja el.
 8. A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint fogadja el.
 9. Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
 10. A 2019. évben teljesült beruházások, felújítások összegeit a 20. melléklet szerint állapítja meg.
 11. Az Önkormányzat részesedését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
 12. Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi eredmény kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
 13. A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 21. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.


3. Záró rendelkezés


4. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.